Betametason Alternova

Tablett 0,5 mg Betametason 30 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

67:40

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264031568

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Betametason Alternova

0,5 mg tabletter
betametason
sackarinnatrium och natriumbensoat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Betametason Alternova är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Betametason Alternova
3. Hur du använder Betametason Alternova
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Betametason Alternova ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Betametason Alternova är och vad det används för

Betametason Alternova är ett kraftigt verkande kortisonpreparat som hämmar inflammation och allergiska reaktioner. Betametason Alternova används huvudsakligen vid korttidsbehandling för att lindra symptomen vid exempelvis astma, allergiska tillstånd, ormbett och svårare reaktioner vid insektsstick. Betametason Alternova används också vid falsk krupp (pseudokrupp).

Betametason som finns i Betametason Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso-och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Betametason Alternova

Använd inte Betametason Alternova

 • om du är allergisk mot betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har en infektion (inklusive svampinfektion) som påverkar hela kroppen, om du inte redan behandlas för den infektionen.

Betametason Alternova kan störa effekten av vissa vaccinationer. Du bör därför undvika vaccinationer under behandling med Betametason Alternova.

Ta inte läkemedlet om något av detta gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta Betametason Alternova om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Betametason Alternova vid följande tillstånd:

 • om du nyligen har haft en hjärtinfarkt

 • om du har ett tillstånd som kallas för kronisk hjärtsvikt

 • om har drabbats av en varböld eller någon annan varbildande infektion

 • om du har eller har haft magsår

 • om du har problem med njurarna

 • om du har problem med levern

 • om du nyligen genomgått en tarmoperation (tarmanastomos)

 • om du har ulcerös kolit och det finns risk för att det går hål på tarmen (perforation)

 • om du har tarmfickor

 • om du har den neuromuskulära sjukdomen myastenia gravis

 • om du har muskelsvaghet (myopati) som orsakats av steroidbehandling

 • om du har högt blodtryck

 • om du har benskörhet

 • om du har diabetes

 • om du har grön starr (glaukom)

 • om du har epilepsi

 • om du har eller har haft turberkulos

 • om du har vissa psykiska besvär (känslomässig instabilitet eller psykotiska tendenser)

 • om du har problem med sköldkörteln

Infektioner kan förvärras eller uppkomma vid behandling med Betametason Alternova. Om detta händer ska du tala om det för läkaren.

Så länge du tar Betametason Alternova är det viktigt att du undviker kontakt med personer med vattkoppor eller mässling. Om du tror att du kan ha blivit smittad med någon av dessa sjukdomar ska du omedelbart kontakta din läkare.

Kontakta din läkare vid påfrestningar som feber eller vid stressituationer eftersom dessa tillstånd kan kräva att dosen ändras.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Barn och ungdomar

Tillväxten hos barn kan hämmas vid långvarigt bruk. Läkaren kommer att regelbundet kontrollera barnets tillväxt.

Barn löper särskild risk för förhöjt tryck i skallen (intrakraniellt tryck).

Andra läkemedel och Betametason Alternova

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Betametason Alternova. Behandlande läkare behöver känna till sådan samtidig medicinering, eftersom doseringen kan behöva ändras.

Det är särskilt viktigt att du talar med din läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • Läkemedel som stoppar uppbyggnad av extra vatten i din kropp (diuretika såsom tiazider och furosemid)

 • Amfotericin B (antibiotika mot svampinfektion)

 • Teofyllin (luftrörsvidgande läkemedel)

 • Acetylsalicylsyra (används mot feber och smärta)

 • Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID, t ex ibuprofen, diklofenak)

 • Blodsockersänkande läkemedel (mot diabetes) och insulin

 • Fenobarbital, fenytoin, karbamazepin (används vid epilepsi)

 • Efedrin (luftrörsvidgande och avsvällande på slemhinnorna)

 • Rifampicin (används mot tuberkulos)

 • Antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel), dvs läkemedel som hindrar blodets förmåga att levra sig

 • Vissa läkemedel mot hiv (t ex ritonavir, kobicistat).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns risk för att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Betametason Alternova under graviditet.

Amning

Betametason Alternova går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Betametason Alternova under amning

Körförmåga och användning av maskiner

Vid användning av detta läkemedel kan du bli yr eller få ögonpåverkan (se avsnitt 4: Eventuella biverkningar). Det kan påverka din förmåga att framföra fordon. Om detta sker ska du inte framföra fordon eller hantera maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Betametason Alternova innehåller sackarinnatrium och natriumbensoat

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller 5,5 mg bensoat per tablett. Bensoat kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).


3. Hur du använder Betametason Alternova

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig.

Tabletterna bör lösas i vatten. Det räcker med en liten mängd vätska, t.ex. ett par matskedar vatten. Tabletterna löses upp inom cirka 1-2 minuter. Alternativt kan tabletterna intas utan vatten, men skall då söndertuggas väl.

Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.

Om du har tagit för stor mängd av Betametason Alternova

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du slutar att använda Betametason Alternova

Längre tids behandling med Betametason Alternova bör inte avslutas för snabbt, eftersom kroppens egen tillverkning av kortisol kan ha sjunkit och det kan lite tid innan den kommer igång ordentligt igen. Det är därför viktigt att dosen trappas ner gradvis. Ju högre dosen har varit och ju längre tid behandlingen har pågått, desto långsammare ska dosen trappas ner. Läkaren gör upp ett schema för hur medicineringen ska trappas ner.

Om man har behandlats med kortison under en längre tid kan kroppens egen tillverkning av kortisol vara så dämpad att den inte klarar att bilda det extra kortisol som behövs om man får feber, någon allvarligare infektion eller skada. Då kan man behöva ta extra kortisonpreparat.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vid korttids- eller engångsbehandling ser man inga biverkningar, såvida man inte är allergisk mot något av innehållsämnena.

Vid långtidsbehandling kan däremot följande biverkningar uppträda:


Har rapporterats
(förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Försvaret mot infektion kan hämmas och ge en ökad risk för infektioner. Det finns också en risk för att vilande (latent) tuberkulos kan återaktiveras.

 • Allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi), svullnad och andningssvårigheter. Kontakta din läkare omedelbart. Nässelutslag (urtikaria), eksem. Minskat svar på hudtester.

 • Minskad utsöndring av hormoner från binjurarna. Cushing-liknande symtom (månansikte, fettinlagring på bålen). Förhöjt blodsocker. Diabetes. Tillväxthämning hos barn. Oregelbunden menstruation.

 • Psykotisk störning. Ångest, irritabilitet. Eufori. Sömnstörningar. Humörsvängningar. Depression.

 • Ökat tryck i skallen (intrakraniellt tryck). Synpåverkan (svullnad av synnerven). Huvudvärk. Yrsel.

 • Ökat tryck i ögat (glaukom). Grumlig ögonlins. Dimsyn.

 • Hjärtsvikt (hos predisponerade patienter). Förhöjt blodtryck. Ökad risk för blodpropp (trombos).

 • Störningar i elektrolytbalansen. Ödem.

 • Magsår. Hål i tarmen. Inflammation i bukspottkörtel. Inflammation i matstrupe. Illamående.

 • Förtunning av hud med försämrad läkning av sår. Acne, överdriven hårutväxt, blåmärken, hudrodnad (erytem), ökad svettning.

 • Benskörhet (osteoporos). Muskelsvaghet. Benfrakturer. Senbristning. Muskelvärk, stelhet, ledvärk, svullnad och trötthet.

 • Viktökning, viktminskning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Betametason Alternova ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är betametason; 1 tablett innehåller betametasonnatriumfosfat 0,66 mg motsvarande 0,5 mg betametason.

 • Övriga innehållsämnen är natriumdivätecitrat natriumvätekarbonat, natriumbensoat (E211), sackarinnatrium och povidon.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

Betametason Alternova är vita, runda, platta tabletter med brytskåra på ena sidan, 6 mm i diameter.

Förpackningsstorlekar

Bruna glasburkar med torkmedel (kiseldioxid) brytförseglat skruvlock av PE-LD.

Förpackningsstorlekar: 30 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark

Tillverkare

Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-18