Behepan

Filmdragerad tablett 1 mg Cyanokobalamin 100 styck

43:-

Ord. butikspris 119:-

Webbpris

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Behepan ges vid B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 0:43/ST

EAN: 00000024092685

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Behepan

1 mg filmdragerade tabletter (tabletter)
vitamin B12 (cyanokobalamin)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Behepan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Behepan
3. Hur du använder Behepan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Behepan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Behepan är och vad det används för

Behepan innehåller vitamin B12. Detta vitamin är nödvändigt för blodets bildning och funktion.

Perniciös anemi är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Behepan ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.

Cyanokobalamin som finns i Behepan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Behepan

Använd inte Behepan

  • om du är allergisk mot cyanokobalamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Behepan.

Andra läkemedel och Behepan

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Amning

Behepan går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Behepan påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Behepan

Användning för barn och ungdomar

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Vanlig dos vid underhållsbehandling är 1 tablett dagligen, helst på fastande mage.

Om du använt för stor mängd av Behepan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Om du har glömt att använda Behepan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Kraftig överkänslighetsreaktion som kan yttra sig som nässelfeber, hudutslag eller klåda över stora delar av kroppen. Feber och hudutslag av aknetyp.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Behepan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är vitamin B12 (cyanokobalamin)

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), hypromellos, stearinsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Behepan finns i plastburkar om 98, 100, 900 eller 1000 tabletter (burkarna med 900 och 1000 tabletter är endast till för dosdispensering).

Behepan finns även i endosblister om 50 tabletter (endast för slutenvård).

Behepan tabletter är vita till rosa, runda, kupade och filmdragerade, präglade med BE inom bågar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2013-07-16