Beclomet Easyhaler

Inhalationspulver 200 mikrogram/dos 200 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 257:62

EAN: 06432100048103

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Beclomet Easyhaler

200 mikrogram/dos inhalationspulver
Beklometasondipropionat

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Beclomet Easyhaler är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Beclomet Easyhaler
3. Hur du använder Beclomet Easyhaler
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Beclomet Easyhaler ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Beclomet Easyhaler är och vad det används för

Beclomet Easyhaler är ett kortisonpreparat (kortikosteroid) som motverkar inflammation i lungorna. Genom att behandla inflammationen förebygger man astmasymtom. Därför ska Beclomet Easyhaler användas regelbundet. Full effekt kommer först efter cirka 10 dagars behandling. Beclomet Easyhaler ger inte snabb lindring vid akuta astmabesvär. Om du får en astmaattack måste du använda en annan typ av läkemedel: ett snabbverkande luftrörsvidgande preparat (en beta2-agonist).

Beklometasondipropionat är den aktiva substansen i Beclomet Easyhaler. Beklometasondipropionat är ett pulver som inandas (inhaleras) i lungorna med en inhalator som kallas Easyhaler. Du inhalerar pulvret i lungorna genom munstycket på inhalatorn.

2. Vad du behöver veta innan du använder Beclomet Easyhaler

Använd inte Beclomet Easyhaler

- om du är allergisk (överkänslig ) mot beklometasondipropionat eller innehållsämnet laktos i Beclomet Easyhaler.

Varningar och försiktighet

 • Kontakta läkare om du upplever att effekten av Beclomet Easyhaler försämras, t.ex. om du oftare får astmaattacker. Du kanske behöver ändra din läkemedelsbehandling.

 • Om du byter från kortisontabletter till Beclomet Easyhaler kan du uppleva att ditt tillstånd försämras. Du kan få förkylningssymtom, eksem, trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk och ibland även illamående och kräkningar. Dessa symtom beror på att den totala mängden kortison i kroppen minskar, eftersom du får lokal kortisonbehandling. Besvären försvinner efter en tids behandling.

 • Om du har infektion i luftvägar.

 • Om du har tuberkulos

 • Om du måste öka användningen av annan astmamedicin

Upplever du något av detta ska du kontakta läkare.

Får du sammandragning/spasms i luftvägarna efter användning av Beclomet Easyhaler ska du kontakt läkare.

Var också uppmärksam på:

 • Beclomet Easyhaler har inte effekt på akuta astmaanfall, då en kortverkande bronkdilaterare ska användas. Beclomet Easyhaler verkar förebyggande och ska tas regenbundet även om du inte upplever besvär. Effekt uppnås först efter några dagars behandling. Full effekt är beroende av regelbunden användning över längre tid. Uppnås inte effekt ska läkare kontaktas.

 • Eventuella systembiverkningar såsom hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Beclomet Easyhaler

Tala om för din läkare om du använder andra läkemedel som innehåller kortison (kortikosteroider), t.ex. tabletter eller nässpray.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Beclomet Easyhaler och din läkare kan vilja övervaka dig noggrant om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Graviditet och amning

Tala med din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Din läkare bedömer om du ska fortsätta med din behandling.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller vid användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Beclomet Easyhaler innehåller hjälpämnen

Beclomet Easyhaler innehåller en liten mängd laktos. Om din läkare berättat för dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du använder Beclomet Easyhaler.


3. Hur du använder Beclomet Easyhaler

Använd alltid Beclomet Easyhaler enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 1-4 inhalationer 2 gånger dagligen.

Vanlig dos för barn:

5-7 år: 1 inhalation 1-2 gånger dagligen.

7-12 år: 1-2 inhalationer 1-2 gånger dagligen.

Läkemedlet följer med inandningen ner i luftrören när du andas in genom Easyhalern enligt bruksanvisningen (se anvisningar i slutet av bipacksedeln). Det är viktigt att hela dosen inandas ordentligt. Munnen bör sköljas med vatten efter varje inhalationstillfälle. Läs och följ bruksanvisningen noggrant!

Om du använt för stor mängd av Beclomet Easyhaler

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare informerat dig om. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta läkare.

Om du har glömt att använda Beclomet Easyhaler

Om du glömt ta en dos, ta en så snart som möjligt eller ta nästa dos när det är dags för den. Det är bäst att ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag, för att undvika att man glömmer det.

Om du slutar att använda Beclomet Easyhaler

Sluta inte använda Beclomet Easyhaler utan att kontakta läkaren. Om du plötsligt slutar ta läkemedlet, kan din astma försämras.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta snarast läkare om du drabbas av kramp i luftrören omedelbart efter användning av Beclomet Easyhaler. Detta är en sällsynt reaktion.

Sluta att ta Beclomet Easyhaler och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga och svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Detta är en sällsynt allvarlig reaktion.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Svampinfektion (”torsk”) i munhåla, struphuvud och svalg, halsirritation och heshet, halsont och hosta.

Dessa biverkningar kan minskas genom att munnen sköljs med vatten efter varje inhalationstillfälle.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Överkänslighetsreaktioner, t.ex. nässelfeber, hudutslag, klåda, allergisk chock.

 • Uttunning av hud och lätt att få blåmärken.

 • Kramp i luftrören och luftvägsinfektion.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Sömnproblem, depression, ängslighet, rastlöshet, oro, känsla av att vara väldigt uppjagad och/eller retlighet. Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn.

 • Underaktiv binjure (körtel bredvid njurarna).

 • Grå starr (katarakt), grön starr (glaukom).

 • Minskad bentäthet (benskörhet).

 • Hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar.

 • Cushingliknande symtom (månansikte, bukfetma, bristningar och blödningar i huden, högt blodtryck och ibland diabetes).

 • Dimsyn

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Beclomet Easyhaler ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Efter det att aluminiumfolien är öppnad är hållbarheten 6 månader.

Förvaras vid högst 25 ºC. Öppnad förpackning är fuktkänslig.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är beklometasondipropionat

- Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Esbo

Finland

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Inhalationspulvret ligger förpackat i en inhalator (Easyhaler).

Inhalator med 200 doser och fodral.

Inhalator med 200 doser.


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-01-04


ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV EASYHALER

Beclomet Easyhaler är enkel att använda. Läs igenom dessa anvisningar först. De talar om vad du ska göra och vad du ska vara uppmärksam på.

PACKA UPP EASYHALER

Easyhaler (Figur 1) levereras i en laminatpåse för att hålla pulvret torrt. Öppna inte påsen förrän du är redo att börja använda Easyhaler.

Figur 1

Det finns ett fodral som är frivilligt att använda. Om du inte använder fodralet, gå vidare till avsnittet ”Ta en dos från Beclomet Easyhaler (se b-figurerna ).

Figur 2

Öppna fodralet och sätt in Easyhaler i det (figur 2). Kontrollera att skyddshuven täcker munstycket på Easyhaler (det förhindrar att Easyhaler doserar av misstag).

Stäng fodralet om du inte ska använda Easyhaler omedelbart.

TA EN DOS FRÅN BECLOMET EASYHALER

Om du använder ett lindrande inhalationsläkemedel ska du ta det först.

Öppna fodralet om du använder det.

Ta bort skyddshuven.

A. Skaka

Skaka Easyhaler kraftigt upp och ned tre till fem gånger (figur 3a eller 3b) för rätt pulverflöde och rätt dos. Håll därefter Easyhaler upprätt.

Figur 3a och 3b

B. Klick

Håll Easyhaler mellan fingret och tummen och tryck en gång tills du hör ett klick (figur 4a eller 4b) och låt den klicka tillbaka för att dosera pulver i inhalationskanalen i munstycket. Fortsätt hålla Easyhaler upprätt.

Figur 4a och 4b

Om du tror att du har klickat på Easyhaler mer än en gång, se avsnittet OBS! (figur 6a eller 6b).

C. Inhalera

I sittande eller stående

 • Andas ut normalt (men andas INTE ut i Easyhaler).

 • Placera munstycket i munnen mellan tänderna och slut läpparna ordentligt runt inhalatorn.

 • Ta ett kraftigt och djupt andetag genom Easyhaler (figur 5a eller 5b).

 • Ta bort Easyhaler från munnen.

 • Håll andan i minst 5 sekunder, andas därefter normalt.

Figur 5a

Figur 5b

Kontrollera att du inte andas ut i Easyhaler, eftersom det kan täppa till den. Om detta inträffar se avsnitt OBS! (figur 6a eller 6b).

Figur 6a och 6b

Upprepa A, B och C om du har ordinerats mer än en dos.

Sätt tillbaka skyddshuven på munstycket. Stäng fodralet om du använder det.

Skölj

Skölj munnen och halsen och spotta ut vattnet. Det minskar risken för svampinfektion (torsk).

OBS!

Om du av misstag klickar på Easyhaler, eller om du har klickat mer än en gång, eller om du andas ut i den, knacka på munstycket för att tömma ut pulvret på bordet eller i handflatan (figur 6a eller 6b). Det säkerställer korrekt dosering. Börja därefter igen med steg A, B och C.

RENGÖRING

Figur 7a och 7b

Rengör munstycket minst en gång i veckan med en ren, torr trasa eller en servett. Använd inte vatten eller andra vätskor, pulvret är fuktkänsligt. Om du använder fodralet kan du ta ut Easyhaler för att torka av den. När du sätter tillbaka den i fodralet, ska du sätta skyddshuven på munstycket för att förhindra dosering av misstag.

SKAFFA EN NY EASYHALER

Figur 8

Easyhaler har ett räkneverk som visar hur många doser det finns kvar (figur 7a eller 7b). Räkneverket snurrar efter var 5:e dosering. När siffrorna blir röda finns det 20 doser kvar. Om du inte redan har en ny Easyhaler, kontakta läkaren för ett nytt recept. När räkneverket når 0 måste du byta ut Easyhaler även om du fortfarande kan se pulvret i fönstret på baksidan av Easyhaler (figur 8).

Spara fodralet till nästa Easyhaler.