Baldrian-Dispert Forte

Dragerad tablett 125 mg 50 styck

82:-

Ord. butikspris 92:-

Växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Traditionellt växtbaserat läkemedel. För lindring av tillfälliga insomningsbesvär och tillfällig lindrig oro. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 1:64/ST

EAN: 07046260271494

Växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Baldrian-Dispert Forte

125 mg, dragerade tabletter
Extrakt av vänderot

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 • Du bör tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Baldrian-Dispert Forte är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Baldrian-Dispert Forte
3. Hur du tar Baldrian-Dispert Forte
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Baldrian-Dispert Forte ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Baldrian-Dispert Forte är och vad det används för

Baldrian-Dispert Forte är ett växtbaserat läkemedel avsett för lindring av tillfälliga insomningsbesvär och tillfällig lindrig oro.

2. Vad du behöver veta innan du tar Baldrian-Dispert Forte

Ta inte Baldrian-Dispert Forte:

 • om du är allergisk mot vänderot eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Det är inte känt hur specifika medicinska tillstånd påverkar eller påverkas av behandling med Baldrian-Dispert Forte.

Tala därför med läkare eller apotekspersonal innan du tar Baldrian-Dispert Forte

 • om du har någon kronisk sjukdom

 • om du har eller tidigare har haft nedsatt lever- eller njurfunktion.

Barn och ungdomar

Baldrian-Dispert Forte bör inte ges till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Baldrian-Dispert Forte

Använd inte andra sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Baldrian-Dispert Forte utan att först tala med läkare.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Baldrian-Dispert Forte.

Baldrian-Disper Forte med alkohol

Undvik alkoholhaltiga drycker när du tar detta läkemedel, eftersom effekterna kan förstärkas.

Graviditet och amning

Baldrian-Dispert Forte bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

Körförmåga och användning av maskiner

Baldrian-Dispert Forte kan försämra förmågan att framföra fordon och att använda maskiner. Om du känner dig påverkad av Baldrian-Dispert Forte, ska du därför undvika bilkörning och hantering av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Baldrian-Dispert Forte innehåller laktos och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Baldrian-Dispert Forte

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Baldrian-Dispert Forte tabletter bör sväljas hela tillsammans med vätska och skall inte tuggas.

Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år:

 • Tillfälliga insomningsbesvär: 1-4 tabletter en halvtimme före sänggåendet. Vid behov kan dosen ökas, så att 1-4 tabletter tas tidigare under kvällen följt av 1-4 tabletter en halvtimme före sänggåendet.

 • Tillfällig lindrig oro: 1-2 tabletter 3 gånger om dagen.

Maximalt 8 tabletter per dygn.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under behandlingen.

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Baldrian-Dispert Forte

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Inga biverkningar är kända vid rekommenderad användning.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. 

5. Hur Baldrian-Dispert Forte ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartan efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Det aktiva innehållsämnet är torrt extrakt av rot från vänderot.

  1 tablett innehåller 125 mg extrakt, motsvarande cirka 560 mg torkad rot av vänderot.

 • Övriga innehållsämnen är dextrin, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat (22 mg per tablett), makrogoler, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, shellack, hypromellos, talk, lätt magnesiumoxid, akaciagummi, sackaros (122 mg per tablett), povidon, titandioxid (E171), karmellosnatrium, vax och karnaubavax.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De dragerade tabletterna är vita, runda och har välvd yta.

Tryckförpackning (PVC/PVDC/Al).

Förpackningsstorlekar: 50, 100 och 200 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Vemedia Manufacturing B.V.

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

Nederländerna

Lokal företrädare:

Abcur AB

Box 1452

251 14 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2012-07-06.