Bafucin

Sugtablett 25 styck

47:-

Ord. butikspris 66:-

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Smärtlindrande och bakteriehämmande sugtablett vid halsont och lindriga infektioner i mun och svalg. Smak av mentol och anis. Från 5 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Används vid halsont och svalgrodnad i samband med lindriga infektioner i munhåla och svalg. Verkar smärtlindrande och är lokalt verkande mot bakterier. Kan användas från 5 år. Smak av anis och mentol. Innehåller sorbitol.

Jämförspris 1:88/ST

EAN: 07046260066847

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

De aktiva substanserna är bensokain 2 mg, gramicidin 0,3 mg, cetylpyridiniumklorid 2 mg, 2,4-diklorbensylalkohol 2 mgÖvriga innehållsämnen är sorbitol 500 mg (sötningsmedel), sackarinnatrium, mentol,

Förvaras vid högst 25°C.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Bafucin

sugtabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bafucin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bafucin
3. Hur du använder Bafucin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bafucin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bafucin är och vad det används för

Bensokain är smärtlindrande genom att verka lokalbedövande. Gramicidin är ett antibiotikum med lokal effekt i munhålan. Cetylpyridiniumklorid och diklorobensylalkohol är lokalt verkande ämnen mot bakterier.

Bafucin är halstabletter som används vid halsont och svalgrodnad i samband med lindriga infektioner i munhåla och svalg.

2. Vad du behöver veta innan du använder Bafucin

Använd inte Bafucin

- om du är allergisk mot bensokain, gramicidin, cetylpyridiniumklorid, diklorobensylalkohol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Bafucin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Amning

Okänt om Bafucin går över i modersmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats.

Viktig information om något innehållsämne i Bafucin

Bafucin innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Bafucin

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn över 5 år: 1 sugtablett får långsamt smälta i munnen varannan timme.

Annan dos enligt läkares föreskrift. Ta inte fler än 12 sugtabletter under 24 timmar.

Om du har använt för stor mängd av Bafucin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bafucin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Bafucin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårighet att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000): Nässelfeber, hudutslag

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Bafucin ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är bensokain 2 mg, gramicidin 0,3 mg, cetylpyridiniumklorid 2 mg, 2,4-diklorobensylalkohol 2 mg

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol 500 mg (sötningsmedel), sackarinnatrium, mentol, riboflavin (färgämne E 101), polyetylenglykol, etylcellulosa, eukalyptusolja, anisolja, dimetikon

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sugtabletter (ljusgula, runda, kupade med smak av mentol och anis).

Bafucin finns i plastburkar à 25, 50 och 100 sugtabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB

Solna

Tel: 08-503 385 00

med-info@its.jnj.com

Tillverkare

Famar Health Care Services Madrid S.A.U

Avda. de Leganés, 62

28923 Alcorcón (Madrid)

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-12-16