BYETTA

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Paranova Läkemede 10 mikrogram/dos Exenatid 60 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

886:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05714221010025

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Byetta

5 och 10 mikrogram injektionsvätska i förfylld injektionspenna
exenatid
metakresol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Byetta är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Byetta
3. Hur du använder Byetta
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Byetta ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Byetta är och vad det används för

Byetta innehåller den aktiva substansen exenatid. Det är ett injicerbart läkemedel, som används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes (icke insulinberoende).

Byetta används tillsammans med andra diabetesläkemedel, såsom metformin, sulfonureider, tiazolidindioner och bas- eller långverkande insulin. Du ordineras nu Byetta som tilläggsläkemedel, för att bättre kunna kontrollera ditt blodsockervärde. Fortsätt att följa det diet- och träningsprogram du fått.

Du har diabetes därför att din kropp inte producerar tillräckligt med insulin för att kontrollera blodsockernivån eller för att din kropp inte kan utnyttja insulinet på rätt sätt. Läkemedlet i Byetta hjälper din kropp att öka insulinproduktionen när blodsockernivån är hög.

2. Vad du behöver veta innan du använder Byetta

Använd inte Byetta:

 • om du är allergisk mot exenatid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska innan du använder Byetta om följande:

 • Användning av detta läkemedel tillsammans med en sulfonureid, eftersom hypoglykemi (för lågt blodsocker) kan inträffa. Fråga läkaren, apotekspersonalen eller diabetessjuksköterskan om du är osäker på om något av dina andra läkemedel innehåller en sulfonureid.

 • Om du har typ 1-diabetes eller diabetisk ketoacidos (ett farligt tillstånd som kan uppkomma vid diabetes), då du inte bör använda detta läkemedel.

 • Hur detta läkemedel ska injiceras. Det ska injiceras under huden och inte i en ven eller muskel.

 • Om du har allvarliga problem med långsam magtömning eller matsmältning eftersom användning av detta läkemedel inte rekommenderas. Det aktiva ämnet i detta läkemedel fördröjer magtömningen, vilket gör att maten passerar långsammare genom magen.

 • Om du har haft inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) (se avsnitt 4).

 • Om du minskar i vikt för snabbt (mer än 1,5 kg i veckan) ska du tala med läkaren om detta då det kan skapa problem, såsom gallsten.

 • Om du lider av svår njursjukdom eller om du får dialysbehandling, då användning av detta läkemedel inte rekommenderas. Det finns ringa erfarenhet av detta läkemedel hos patienter med njurproblem.

Byetta är inte ett insulin och ska därför inte användas som en ersättning för insulin.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år då det inte finns någon erfarenhet av detta läkemedel i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Byetta

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel i synnerhet:

 • läkemedel som används för behandling av typ 2-diabetes som verkar som Byetta (t.ex. liraglutid och depot-exenatid), då användning av dessa läkemedel med Byetta inte rekommenderas,

 • läkemedel som används för förtunning av blodet (antikoagulantia), t.ex. warfarin, då du behöver ytterligare övervakning av förändrade INR-värden (mått på blodets koagulationsförmåga) under början av behandlingen med detta läkemedel.

Om du tar några tabletter ska du fråga läkaren om du ska ändra tidpunkt då du tar dessa eftersom detta läkemedel fördröjer magtömningen, vilket kan påverka läkemedel som ska passera genom magen snabbt, t.ex.

 • magsaftresistenta tabletter eller kapslar, t.ex. läkemedel som minskar magsyra (protonpumpshämmare) som inte bör vara kvar i magsäcken för länge, kan behöva tas en timme före, eller fyra timmar efter detta läkemedel.

 • Vissa antibiotika kan behöva tas en timma före din Byetta‑injektion.

 • Tabletter som ska tas tillsammans med mat bör helst tas vid en måltid då detta läkemedel inte administreras.

Byetta med mat

Detta läkemedel kan tas tidigast 60 minuter (1 timme) före måltiden och ända fram till måltiden (se avsnitt 3. ”Hur du använder Byetta”). Ta inte detta läkemedel efter måltiden.

Graviditet och amning

Det är inte känt om detta läkemedel kan skada ditt foster. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel, eftersom det inte ska användas under graviditet.

Det är inte känt om exenatid passerar över i bröstmjölk. Detta läkemedel ska inte användas om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du använder detta läkemedel tillsammans med en sulfonureid eller insulin kan hypoglykemi (för lågt blodsocker) inträffa. Hypoglykemi kan försämra koncentrationsförmågan. Tänk på detta i alla situationer där du kan utsätta dig själv och andra för risk (t.ex. vid bilkörning eller vid användning av maskiner).

Byetta innehåller metakresol och natrium

Metakresol

Metakresol kan orsaka allergiska reaktioner.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Byetta

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller diabetessjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska om du är osäker.

Byetta finns i två styrkor: Byetta 5 mikrogram och Byetta 10 mikrogram. Läkaren kan välja att i början ge dig Byetta 5 mikrogram två gånger om dagen. När du tagit Byetta 5 mikrogram två gånger om dagen i 30 dagar kan läkaren öka dosen av Byetta till 10 mikrogram två gånger om dagen.

Om du är över 70 år eller har problem med njurarna kan det ta längre tid än 30 dagar för kroppen att vänja sig vid Byetta-dosen 5 mikrogram och därför kanske din läkare inte ökar dosen.

En injektion med din förfyllda injektionspenna ger dig en dos. Ändra inte dosen, såvida inte läkaren sagt till dig att göra det.

Detta läkemedel ska injiceras tidigast 60 minuter (1 timme) före morgon- eller kvällsmålet eller före dagens två huvudmål, mellan vilka det bör vara minst 6 timmar. Ta inte detta läkemedel efter måltiden.

Detta läkemedel ska injiceras under huden (subkutan injektion) i övre delen av benet (låret), buken eller överarmen. Om du använder Byetta och ett insulin måste du göra två separata injektioner.

Du behöver inte mäta blodsockernivån dagligen för att ställa in dosen av Byetta. Om du även använder en sulfonureid eller ett insulin kan dock läkaren be dig att kontrollera blodsockernivån för att anpassa dosen av sulfonureiden eller insulinet. Om du använder insulin kommer läkaren att tala om hur du sänker insulindosen och rekommendera att du oftare kontrollerar ditt blodsocker för att undvika hyperglykemi (högt blodsocker) och diabetesketoacidos (en komplikation vid diabetes som inträffar när kroppen inte kan bryta ner glukos eftersom det inte finns tillräckligt mycket insulin).

Se anvisningar för användning av Byetta-pennan i medföljande bruksanvisning.

Läkaren eller sjuksköterskan måste lära dig hur du ska injicera Byetta innan du använder det första gången.

Becton, Dickinson and Company´s (BDs) kanyler är lämpliga att användas till Byetta-pennan. Kanyler medföljer ej.

Sätt på en ny kanyl före varje injektion och kasta den direkt efter varje användning. Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Dela inte Byetta-penna med någon annan.

Om du använt för stor mängd av Byetta

Om du har tagit mer av detta läkemedel än du bör ska du tala med en läkare eller uppsöka ett sjukhus omedelbart. För mycket av detta läkemedel kan orsaka illamående, kräkningar, yrsel eller symtom på lågt blodsocker (se avsnitt 4).

Om du har glömt att använda Byetta

Om du har glömt att använda en dos av detta läkemedel, hoppa över den dosen och använd nästa dos vid föreskriven tidpunkt. Använd inte en extra dos eller ökad dos vid nästa dostillfälle för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Byetta

Om du känner att du bör sluta använda detta läkemedel, rådfråga först läkaren. Om du slutar använda detta läkemedel kan det påverka dina blodsockernivåer.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga, allergiska reaktioner (anafylaxi) har rapporterats sällsynt (kan påverka upp till 1 av 1 000 patienter).

Du bör kontakta läkaren omedelbart om du får symtom som t.ex:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem)

 • utslag, klåda och snabb svullnad av vävnaderna i hals, ansikte, mun eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och svårigheter att andas.


Fall av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) har rapporterats (ingen känd frekvens) hos patienter som fått detta läkemedel. Pankreatit kan vara ett allvarligt, potentiellt livshotande medicinskt tillstånd.

 • Tala om för din läkare om du har haft pankreatit, gallstenar, alkoholproblem eller mycket höga triglyceridvärden. Dessa medicinska tillstånd kan medföra ökad risk för att få pankreatit, eller att få det igen, oberoende av om du tar detta läkemedel eller inte.

 • SLUTA ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du får svår och ihållande smärta i magtrakten, med eller utan kräkningar, eftersom du kan ha drabbats av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).

Mycket vanliga biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 patienter):

 • illamående (vanligast i början av behandlingen med detta läkemedel, men avtar med tiden hos de flesta patienter)

 • kräkningar

 • diarré

 • hypoglykemi.

När detta läkemedel används tillsammans med läkemedel som innehåller en sulfonureid eller ett insulin är det mycket vanligt att tillfällen med lätt eller måttlig hypoglykemi (för lågt blodsocker) förekommer. Sulfonureiddosen eller insulindosen kan behöva minskas när du använder detta läkemedel. Tecken och symtom på lågt blodsocker kan vara huvudvärk, dåsighet, svaghet, yrsel, förvirring, irritation, hunger, hjärtklappning, svettning och darrighet/pirrighet. Läkaren bör tala om för dig hur du ska behandla lågt blodsocker.

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 patienter):

 • yrsel

 • huvudvärk

 • darrighet/pirrighet

 • förstoppning

 • magsmärta

 • uppsvälldhet

 • matsmältningsbesvär

 • klåda (med eller utan hudutslag)

 • väderspänning

 • ökad svettning

 • kraftlöshet

 • halsbränna

 • minskad aptit.

Detta läkemedel kan minska aptiten och mängden mat du äter samt din vikt.

Berätta för din läkare om du minskar i vikt för snabbt (mer än 1,5 kg i veckan) eftersom det kan orsaka problem, såsom gallsten.

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 patienter):

 • försämrad njurfunktion

 • uttorkning, i allmänhet förbundet med illamående, kräkningar och/eller diarré

 • smakförändring

 • rapningar

 • reaktioner vid injektionsstället (rodnad)

 • sömnighet

 • håravfall

 • viktminskning

 • en fördröjning av magtömningen

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 patienter):

 • tarmobstruktion (blockering i tarmen).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Dessutom har några övriga biverkningar rapporterats:

 • blödning eller lättare än normalt att få blåmärken på grund av låga nivåer av blodplättar.

 • förändrade INR-värden (mått på blodets koagulationsförmåga) har rapporterats vid samtidig användning av warfarin.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Byetta ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Förvara den penna som för närvarande används vid högst 25 °C i 30 dagar. Släng en använd penna efter 30 dagar även om det återstår lite läkemedel i pennan.

Sätt tillbaka hatten på injektionspennan eftersom detta läkemedel är ljuskänsligt. Får ej frysas. Kasta Byetta‑pennan om den har frusit.

Använd inte detta läkemedel om du ser partiklar i lösningen eller om den är grumlig eller färgad.

Förvara inte pennan med kanylen påsatt. Om kanylen sitter kvar kan läkemedel läcka ut ur pennan eller luftbubblor bildas i ampullen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är exenatid.

 • Två förfyllda injektionspennor tillhandahålls. Den ena ger doser på 5 mikrogram och den andra på 10 mikrogram.

 • En dos av Byetta 5 mikrogram injektionslösning (injektion) innehåller 5 mikrogram exenatid i 20 mikroliter.

 • En dos av Byetta 10 mikrogram injektionslösning (injektion) innehåller 10 mikrogram exenatid i 40 mikroliter.

 • En milliliter (ml) injektionslösning innehåller 0,25 milligram (mg) exenatid.

 • Övriga innehållsämnen är metakresol (44 mikrogram per dos i Byetta 5 mikrogram injektionslösning och 88 mikrogram per dos i Byetta 10 mikrogram injektionslösning), mannitol, koncentrerad ättiksyra, natriumacetattrihydrat och vatten för injektionsvätskor (se avsnitt 2).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Byetta är en klar och färglös vätska (injektionsvätska), och finns i en ampull i injektionspennan. När injektionspennan är tom kan du inte använda den mer. En injektionspenna innehåller 60 doser, som räcker till två doser om dagen i 30 dagar.

Byetta finns i förpackningsstorlekar om 1 och 3 förfyllda injektionspennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Tillverkare

AstraZeneca AB

Global External Sourcing (GES)

Astraallén

Gärtunaporten (B 674:5)

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11


Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550


България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500


Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000


Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080


Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00


France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00


Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00


Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000


România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100


Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777


Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836


Denna bipacksedel ändrades senast

06/2021


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

BRUKSANVISNING FÖR INJEKTIONSPENNAN

Byetta 5 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

(exenatid)

Bild 1

INNEHÅLL I BRUKSANVISNINGEN

Avsnitt 1 – VAD DU BEHÖVER VETA OM DIN BYETTA-PENNA

Avsnitt 2 – ANVÄNDNING: FÖR FÖRSTAGÅNGSANVÄNDARE ELLER NYA INJEKTIONSPENNOR

Avsnitt 3 – RUTIN VID ORDINARIE ANVÄNDNING: FÖR DE SOM FÄRDIGSTÄLLT INJEKTIONSPENNAN

Avsnitt 4 – VANLIGA FRÅGOR: FÖR FRÅGOR OM INJEKTIONSPENNAN

Avsnitt 1. VAD DU BEHÖVER VETA OM DIN BYETTA-PENNA

Läs detta avsnitt noga innan du börjar använda pennan. Fortsätt sedan till avsnitt 2 – användning.

Läs denna bruksanvisning noga INNAN du börjar använda din Byetta-penna. Läs även Byetta bipacksedel som finns i förpackningen.

Du måste använda pennan på rätt sätt för att den ska fungera väl. Om anvisningarna inte följs helt kan det t.ex. leda till att dosen blir fel, att injektionspennan går sönder eller att du får en infektion.

Denna bruksanvisning ersätter inte de råd du får av din läkare/diabetes­sjuksköterska angående ditt hälsotillstånd eller din behandling. Kontakta din läkare/diabetessjuksköterska om du har problem med användningen av din Byetta-penna.

VIKTIG INFORMATION OM DIN BYETTA-PENNA

 • Byetta ska injiceras två gånger om dagen; pennan innehåller läkemedel som räcker i 30 dagar. Du behöver inte mäta dosen, det gör pennan åt dig.

 • FÖR INTE ÖVER LÄKEMEDLET TILL EN SPRUTA.

 • Använd inte injektionspennan om den verkar vara trasig eller skadad.

 • Dela inte din penna eller injektionsnålar med någon annan eftersom det finns risk för överföring av smittämnen.

 • Denna injektionspenna rekommenderas inte att användas av blinda eller synskadade personer, såvida de inte får hjälp av en person som tränats i att använda injektionspennan på korrekt sätt.

 • Sjukvårdspersonal eller andra vårdgivare bör följa lokala riktlinjer beträffande hantering av kanyler.

 • Följ de anvisningar för hygienisk injektionsteknik som du fått av din läkare/diabetessjuksköterska.

 • Följ Avsnitt 2 för att färdigställa en ny injektionspenna innan den används första gången.

 • Avsnitt 3 i manualen ska följas vid varje injektion.

KANYLER

Becton, Dickinson and Companys (BDs) kanyler är lämpliga att användas till Byetta-pennan.

Behöver jag en ny kanyl vid varje injektion?

 • Ja. Återanvänd inte kanylerna.

 • Ta bort kanylen direkt efter varje injektion. Detta är viktigt för att förhindra att Byetta läcker ut, att luftbubblor bildas eller att kanylen täpps till samt för att minska risken för infektion.

 • Tryck inte in injektionsknappen innan du satt på en kanyl på injektionspennan.

Hur slänger jag mina kanyler?

 • Kasta använda kanyler i en behållare som inte kan punkteras eller så som du har blivit anvisad av din läkare/diabetessjuksköterska.

 • Kasta inte injektionspennan med en kanyl påsatt.

FÖRVARING AV BYETTA-PENNAN

Hur förvarar jag min Byetta-penna?

 • Förvara i kylskåpet (2 – 8 °C).

 • Får ej frysas. Kasta Byetta-pennan om den har frusit.

 • Den Byetta-penna som för närvarande används ska förvaras vid högst 25 °C.

 • Sätt tillbaka hatten på pennan när du har använt den, för att skydda den för ljus.

 • Förvara inte Byetta-pennan med kanylen påsatt. Om kanylen sitter kvar kan läkemedel läcka ut ur Byetta-pennan eller så kan luftbubblor bildas i ampullen.

Förvara din injektionspenna och kanyler utom syn- och räckhåll för barn.

Hur länge kan jag använda en Byetta-penna?

 • Använd Byetta-pennan i högst 30 dagar efter första injektionen.

  Kasta Byetta-pennan efter 30 dagar även om det finns kvar läkemedel i den.

 • Skriv upp det datum du använde injektionspennan första gången och ett datum 30 dagar senare i utrymmet nedan:

Datum för första användning

Ska kasseras den

 • Använd inte Byetta efter det utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hur rengör jag min Byetta-penna?

 • Vid behov, torka av utsidan av injektionspennan med en ren, fuktig trasa.

 • Vita partiklar kan synas på utsidan av ampullens ände vid normal användning. Torka av dem med en spritsudd.

Läs även medföljande Byetta-bipacksedel. Kontakta din läkare/diabetes­sjuksköterska om du har ytterligare frågor.

Avsnitt 2. ANVÄNDNING

Läs och följ instruktionerna i detta avsnitt efter att du läst avsnitt 1 – Vad du behöver veta om din Byetta-penna.

Färdigställ din nya penna strax innan du ska använda den för första gången. Pennan ska bara färdigställas en gång. Vid ordinarie användning ska du inte upprepa proceduren för pennans färdigställande. Om du gör det kommer Byetta-pennan inte att räcka i 30 dagar.

Byetta-pennans delar

FÄRDIGSTÄLLANDE AV INJEKTIONSPENNAN – DETTA SKA ENDAST GÖRAS EN GÅNG

STEG A Kontrollera pennan

Bild 12

 • Tvätta händerna före användning.

 • Kontrollera etiketten för att vara säker på att det är 5 mikrogram i din injektionspenna.

 • Dra av den blå pennhatten.

Bild 13

Kontrollera Byetta i ampullen. Lösningen ska vara klar, färglös och fri från partiklar. Använd inte injektionspennan om den inte är det.

Obs! En liten luftbubbla i ampullen är normalt.

STEG B Sätt på kanylen

Bild 14

 • Riv av pappersfliken från det yttre kanylskyddet.

 • Tryck fast kanylen, med kanylskyddet på, rakt på injektionspennan. Skruva fast kanylen ordentligt.

Bild 15

 • Ta av det yttre kanylskyddet. Kasta inte bort det. Det yttre kanylskyddet kommer att användas när du tar bort kanylen från pennan efter injektionen.

Bild 16

 • Ta av det inre kanylskyddet och kasta bort det. En liten droppe lösning kan synas. Detta är normalt.

Obs! Om kanylen inte skruvats fast ordentligt är det inte säkert att du får full dos.

STEG C Ställ in dosen

Bild 17

 • Kontrollera att Bild syns i doserings­fönstret. Om det inte gör det, vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp och Bild syns i doserings­fönstret.

Bild 18

 • Dra ut doseringsknappen tills det tar stopp och Bild

  syns i doseringsfönstret.

Bild 19

 • Vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp vid Bild. Försäkra dig om att 5 med streck under är mitt i doseringsfönstret.

Obs! Om du inte kan vrida doseringsknappen medurs till Bild, se Vanliga frågor, nummer 9 i Avsnitt 4 i denna bruksanvisning.

STEG D Förbered pennan

Bild 20

 • Håll pennan så att kanylen pekar uppåt och bort från dig.

Bild 21

TRYCK & HÅLL IN

 • Tryck in injektionsknappen med tummen tills det tar stopp, fortsätt hålla injektionsknappen intryckt och räkna långsamt till 5.

 • Om det inte kommer ut ett flöde eller flera droppar från kanylspetsen, upprepa Steg C & D.

Bild 22

 • Injektionspennan är helt färdigställd när du ser Bild mitt i doseringsfönstret OCH du har sett ett flöde eller flera droppar komma ur kanylspetsen.

Obs! Om du inte ser någon vätska efter att du gjort proceduren 4 gånger, se Vanliga frågor, nummer 3 i Avsnitt 4 i denna bruksanvisning.

STEG E Avsluta färdigställandet av injektionspennan

Bild 23

 • Vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp och Bild syns i doseringsfönstret.

 • Injektionspennan är nu helt färdigställd. Upprepa inte Avsnitt 2 vid varje användning. Om du gör det kommer Byetta inte att räcka i 30 dagar.

 • Du kan nu ta din första Byetta-dos.

 • Fortsätt till Avsnitt 3, Steg 3, för instruktion hur du ska injicera din första dos.

Obs! Om du inte kan vrida doseringsknappen, se Vanliga frågor, nummer 9 i Avsnitt 4 i denna bruksanvisning.

Avsnitt 3. RUTIN VID ORDINARIE ANVÄNDNING

Nu när du har färdigställt den nya pennan, följ Avsnitt 3 vid alla dina återstående injektioner med samma penna.

STEG 1 Kontrollera pennan

Bild 24

 • Tvätta händerna före användning.

 • Kontrollera etiketten för att vara säker på att det är 5 mikrogram i din injektionspenna.

 • Dra av den blå pennhatten.

Bild 25

 • Kontrollera Byetta i ampullen.

 • Lösningen ska vara klar, färglös och fri från partiklar. Använd inte injektionspennan om den inte är det.

Obs! En liten luftbubbla är inte skadlig och påverkar inte dosen.

STEG 2 Sätt på kanylen

Bild 26

 • Riv av pappersfliken från det yttre kanylskyddet.

 • Tryck fast kanylen, med kanylskyddet på, rakt på injektionspennan. Skruva fast kanylen ordentligt.

Bild 27

 • Ta av det yttre kanylskyddet. Kasta inte bort det. Det yttre kanylskyddet kommer att användas när du tar bort kanylen från pennan efter injektionen.

Bild 28

Ta av det inre kanylskyddet och kasta bort det. En liten droppe lösning kan synas. Detta är normalt.

STEG 3 Ställ in dosen

Bild

 • Kontrollera att Bild syns i doseringsfönstret. Om det inte gör det, vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp och Bild syns i doseringsfönstret.

Bild

 • Dra ut doseringsknappen tills det tar stopp och Bild syns i doseringsfönstret.

Bild

 • Vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp vid Bild . Försäkra dig om att 5 med streck under är mitt i doseringsfönstret.

Obs! Om du inte kan vrida doseringsknappen medurs till Bild , se Vanliga frågor, nummer 9 i Avsnitt 4 i denna bruksanvisning.

STEG 4 Injicera dosen

Bild

 • Håll injektionspennan stadigt i handen.

 • Nyp inte hårt i huden där du ska injicera. För in kanylen i huden med den hygieniska injektionsteknik som du har blivit anvisad av din läkare/diabetessjuksköterska.

Bild

TRYCK & HÅLL IN

Tryck in injektionsknappen med tummen hela vägen tills det tar stopp, fortsätt och håll injektionsknappen intryckt och räkna långsamt till 5 för att få full dos.

• Fortsätt hålla injektionsknappen intryckt när du drar ut kanylen ur huden, detta gör att medicinen i ampullen förblir klar/transparent. Se Vanliga frågor i Avsnitt 4.

Bild 22

 • Du har fått full dos när Bild syns mitt i doseringsfönstret.

 • Injektionspennan är nu klar att återställa.

Obs! Om det läcker ut flera droppar av Byetta ur kanylen efter injektionen har inte injektionsknappen tryckts in helt. Se Vanliga frågor, nummer 5 i Avsnitt 4 i denna bruksanvisning.

STEG 5 Återställ pennan

Bild 23

 • Vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp och Bild syns i doseringsfönstret.

Obs! Detta måste göras efter varje injektion.

Obs! Om du inte kan vrida på doseringsknappen eller om injektionspennan läcker har du inte fått full dos. Se Vanliga frågor, nummer 5 och 9 i Avsnitt 4 i denna bruksanvisning.

STEG 6 Ta bort och släng kanylen

Bild

 • Sätt försiktigt på det yttre kanylskyddet.

 • Ta bort kanylen efter varje injektion. Detta hindrar att vätskan läcker ut.

Bild

 • Skruva av kanylen.

 • Sätt på den blå pennhatten på injektionspennan då den förvaras.

Bild

 • Släng kanylen i en behållare som inte kan punkteras eller som du blivit anvisad av din läkare/diabetessjuksköterska.

STEG 7 Förvara pennan

• Förvara din Byetta-penna på rätt sätt. (Se FÖRVARING AV BYETTA-PENNAN i Avsnitt 1 i denna bruksanvisning, för mera information.)

• När det är dags för nästa dos, gå till Avsnitt 3 , Steg 1 och upprepa Steg 1-7.

Avsnitt 4. VANLIGA FRÅGOR

1. Måste jag färdigställa injektionspennan före varje injektion?

 • Nej. Injektionspennan ska bara färdigställas en gång, strax innan du ska använda den för första gången.

 • Avsikten med att färdigställa Byetta-pennan är att förvissa sig om att den fungerar.

 • Om du färdigställer injektionspennan före varje användning kommer den inte att räcka i 30 dagar. Den lilla mängd Byetta som försvinner vid färdigställandet av en ny injektionspenna påverkar inte den mängd som är avsedd att räcka i 30 dagar.

2. Varför är det luftbubblor i ampullen?

• En liten luftbubbla är normalt. Den är inte skadlig och påverkar inte dosen.

• Om injektionspennan förvaras med kanylen påsatt kan det bildas luftbubblor i ampullen. Förvara inte injektionspennan med kanylen påsatt.

3. Vad ska jag göra om det inte kommer ut Byetta ur kanylspetsen när jag gjort fyra försök att färdigställa injektionspennan?

 • Sätt försiktigt på det yttre kanylskyddet och ta av kanylen. Skruva av kanylen och släng den som du blivit anvisad.

 • Sätt på en ny kanyl och följ Färdigställande av injektionspennan, Steg B – E i Avsnitt 2 i denna bruksanvisning. När det kommer flera droppar eller ett flöde ur kanylspetsen är injektionspennan klar att använda.

4. Varför ser jag partiklar i ampullen efter avslutad injektion?

Partiklar eller missfärgning i ampullen kan uppkomma efter en injektion. Detta kan uppstå om man nyper allför hårt i huden eller om man släpper upp injektionsknappen innan kanylen dras ut ur huden.

5. Varför läcker det ut Byetta ur kanylen efter injektionen?

Det är normalt att en enstaka droppe kan finnas kvar efter det att injektionen avslutats. Om du ser mer än en droppe:

 • Du har kanske inte fått full dos. Injicera inte en dos till. Rådgör med din läkare/diabetessjuksköterska hur du ska hantera en ofullständig dos.

 • För att förhindra detta vid nästa dos, tryck och håll stadigt in injektionsknappen och räkna långsamt till 5 (se Avsnitt 3 , Steg 4: Injicera dosen).

6. Vad betyder pilarna?

Pilarna betyder att du är redo för nästa steg. Dessa pilar Bild Bild visar i vilken riktning man ska dra eller vrida doseringsknappen i nästa steg. Denna symbol Bild betyder att doseringsknappen tryckts in och att pennan är färdig att återställas.

7. Hur vet jag när jag har fått full dos?

Injektionen är färdig när

• du har tryckt in injektionsknappen tills det tar stopp

och

du har långsamt räknat till 5 medan du fortfarande håller injektionsknappen intryckt och kanylen fortfarande sitter i huden

och

Bild syns mitt i doseringsfönstret.

8. Var ska jag injicera Byetta?

Byetta ska injiceras i magen, låret eller överarmen med den injektionsteknik som rekommenderats av din läkare/diabetessjuksköterska.

Framifrån

Bakifrån

Bild

9. Vad ska jag göra om jag inte kan dra ut, vrida på eller trycka in doseringsknappen?

Kontrollera symbolen i doseringsfönstret. Följ anvisningarna för respektive symbol.

Om Bild visas i doseringsfönstret:

• Dra ut doseringsknappen tills Bild visas.

Om Bild visas i doseringsfönstret och det inte går att vrida doseringsknappen:

 • Det finns kanske inte tillräckligt med lösning kvar i ampullen i din Byetta-penna för att du ska kunna få full dos. En liten mängd Byetta blir alltid kvar i ampullen. Om ampullen bara innehåller en liten mängd lösning eller om den verkar tom, skaffa en ny Byetta-penna.

Om Bild och en del av Bild syns i doseringsfönstret och det inte går att trycka in doseringsknappen:

 • Doseringsknappen har inte vridits tillräckligt långt. Fortsätt att vrida doseringsknappen medurs tills Bild syns mitt i doseringsfönstret.

Om en del av Bild och en del av Bild syns i doseringsfönstret och det inte går att trycka in doseringsknappen:

 • Kanylen kan vara tilltäppt, böjd eller påsatt på ett felaktigt sätt.

 • Sätt på en ny kanyl. Se till att kanylen sätts på rakt och att den skruvats fast ordentligt.

 • Tryck in injektionsknappen helt. Byetta bör komma ut ur kanylspetsen.

Om Bild syns i doseringsfönstret och det inte går att vrida på doseringsknappen:

 • Injektionsknappen har inte tryckts in helt, och du har inte fått full dos. Rådgör med din läkare/diabetessjuksköterska hur du ska hantera en ofullständig dos.

 • Följ nedanstående steg för att återställa pennan inför nästa injektion:

 • Håll stadigt och tryck in injektionsknappen tills det tar stopp. Fortsätt hålla in injektionsknappen och räkna långsamt till 5. Vrid sedan doseringsknappen medurs tills Bild syns i doseringsfönstret.

 • Om du inte kan vrida doseringsknappen kan nålen vara tilltäppt. Byt ut nålen och upprepa stegen ovan.

 • Vid nästa dos, tryck och håll stadigt in injektionsknappen och räkna långsamt till 5 innan du drar ut kanylen ur huden.

Läs även bipacksedeln som finns i förpackningen. För ytterligare information, kontakta din läkare/diabetessjuksköterska.

BRUKSANVISNING FÖR INJEKTIONSPENNAN

Byetta 10 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

(exenatid)

Bild

INNEHÅLL I BRUKSANVISNINGEN

Avsnitt 1 – VAD DU BEHÖVER VETA OM DIN BYETTA-PENNA

Avsnitt 2 – ANVÄNDNING: FÖR FÖRSTAGÅNGSANVÄNDARE ELLER NYA INJEKTIONSPENNOR

Avsnitt 3 – RUTIN VID ORDINARIE ANVÄNDNING: FÖR DE SOM FÄRDIGSTÄLLT INJEKTIONSPENNAN

Avsnitt 4 – VANLIGA FRÅGOR: FÖR FRÅGOR OM INJEKTIONSPENNAN

Avsnitt 1. VAD DU BEHÖVER VETA OM DIN BYETTA-PENNA

Läs detta avsnitt noga innan du börjar använda pennan. Fortsätt sedan till avsnitt 2 – användning.

Läs denna bruksanvisning noga INNAN du börjar använda din Byetta-penna. Läs även Byetta bipacksedel som finns i förpackningen.

Du måste använda pennan på rätt sätt för att den ska fungera väl.

Om anvisningarna inte följs helt kan det t.ex. leda till att dosen blir fel, att injektionspennan går sönder eller att du får en infektion.

Denna bruksanvisning ersätter inte de råd du får av din läkare/diabetessjuksköterska angående ditt hälsotillstånd eller din behandling. Kontakta din läkare/diabetessjuksköterska om du har problem med användningen av din Byetta-penna.

VIKTIG INFORMATION OM DIN BYETTA-PENNA

 • Byetta ska injiceras två gånger om dagen; pennan innehåller läkemedel som räcker i 30 dagar. Du behöver inte mäta dosen, det gör pennan åt dig.

 • FÖR INTE ÖVER LÄKEMEDLET TILL EN SPRUTA.

 • Använd inte injektionspennan om den verkar vara trasig eller skadad.

 • Dela inte din penna eller injektionsnålar med någon annan eftersom det finns risk för överföring av smittämnen.

 • Denna injektionspenna rekommenderas inte att användas av blinda eller synskadade personer, såvida de inte får hjälp av en person som tränats i att använda injektionspennan på korrekt sätt.

 • Sjukvårdspersonal eller andra vårdgivare bör följa lokala riktlinjer beträffande hantering av kanyler.

 • Följ de anvisningar för hygienisk injektionsteknik som du fått av din läkare/diabetessjuksköterska.

 • Följ Avsnitt 2 för att färdigställa en ny injektionspenna innan den används första gången.

 • Avsnitt 3 i manualen ska följas vid varje injektion.

KANYLER

Becton, Dickinson and Companys (BDs) kanyler är lämpliga att användas till Byetta-pennan.

Behöver jag en ny kanyl vid varje injektion?

 • Ja. Återanvänd inte kanylerna.

 • Ta bort kanylen direkt efter varje injektion. Detta är viktigt för att förhindra att Byetta läcker ut, att luftbubblor bildas eller att kanylen täpps till samt för att minska risken för infektion.

 • Tryck inte in injektionsknappen innan du satt på en kanyl på injektionspennan.

Hur slänger jag mina kanyler?

 • Kasta använda kanyler i en behållare som inte kan punkteras eller så som du har blivit anvisad av din läkare/diabetessjuksköterska.

 • Kasta inte injektionspennan med en kanyl påsatt.

FÖRVARING AV BYETTA-PENNAN

Hur förvarar jag min Byetta-penna?

 • Förvara i kylskåpet (2 – 8°C).

 • Får ej frysas. Kasta Byetta-pennan om den har frusit.

 • Den Byetta-penna som för närvarande används ska förvaras vid högst 25 °C.

 • Sätt tillbaka hatten på pennan när du har använt den, för att skydda den för ljus.

 • Förvara inte Byetta-pennan med kanylen påsatt. Om kanylen sitter kvar kan läkemedel läcka ut ur Byetta-pennan eller så kan luftbubblor bildas i ampullen.


Förvara din injektionspenna och kanyler utom syn- och räckhåll för barn.

Hur länge kan jag använda en Byetta-penna?

 • Använd Byetta-pennan i högst 30 dagar efter första injektionen.

  Kasta Byetta-pennan efter 30 dagar även om det finns kvar läkemedel i den.

 • Skriv upp det datum du använde injektionspennan första gången och ett datum 30 dagar senare i utrymmet nedan:

Datum för första användning

Ska kasseras den

 • Använd inte Byetta efter det utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hur rengör jag min Byetta-penna?

 • Vid behov, torka av utsidan av injektionspennan med en ren, fuktig trasa.

 • Vita partiklar kan synas på utsidan av ampullens ände vid normal användning. Torka av dem med en spritsudd.

Läs även medföljande Byetta bipacksedel. Kontakta din läkare/diabetes­sjuksköterska om du har ytterligare frågor.

Avsnitt 2. ANVÄNDNING

Läs och följ instruktionerna i detta avsnitt efter att du läst avsnitt 1 – Vad du behöver veta om din Byetta-penna.

Färdigställ din nya penna strax innan du ska använda den för första gången. Pennan ska bara färdigställas en gång. Vid ordinarie användning ska du inte upprepa proceduren för pennans färdigställande. Om du gör det kommer Byetta-pennan inte att räcka i 30 dagar.

Byetta-pennans delar

FÄRDIGSTÄLLANDE AV INJEKTIONSPENNAN – DETTA SKA ENDAST GÖRAS EN GÅNG

STEG A Kontrollera pennan

Bild

 • Tvätta händerna före användning.

 • Kontrollera etiketten för att vara säker på att det är 10 mikrogram i din injektionspenna.

 • Dra av den blå pennhatten.

Bild

Kontrollera Byetta i ampullen. Lösningen ska vara klar, färglös och fri från partiklar. Använd inte injektionspennan om den inte är det.

Obs! En liten luftbubbla i ampullen är normalt.

STEG B Sätt på kanylen

Bild

 • Riv av pappersfliken från det yttre kanylskyddet.

 • Tryck fast kanylen, med kanylskyddet på, rakt på injektionspennan. Skruva fast kanylen ordentligt.

Bild

 • Ta av det yttre kanylskyddet. Kasta inte bort det. Det yttre kanylskyddet kommer att användas när du tar bort kanylen från pennan efter injektionen.

Bild

 • Ta av det inre kanylskyddet och kasta bort det. En liten droppe lösning kan synas. Detta är normalt.

STEG C Ställ in dosen

Bild

 • Kontrollera att Bild syns i doseringsfönstret. Om det inte gör det, vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp och Bild syns i doseringsfönstret.

Bild

Dra ut doseringsknappen tills det tar stopp och Bild syns i doseringsfönstret.

Bild

Vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp vid Bild . Försäkra dig om att 10 med streck under är mitt i doseringsfönstret.

Obs! Om du inte kan vrida doseringsknappen medurs till Bild , se Vanliga frågor, nummer 9 i Avsnitt 4 i denna bruksanvisning.

STEG D Förbered pennan

Bild

• Håll pennan så att kanylen pekar uppåt och bort från dig.

Bild

TRYCK & HÅLL IN

 • Tryck in injektionsknappen med tummen tills det tar stopp, fortsätt hålla injektionsknappen intryckt och räkna långsamt till 5.

 • Om det inte kommer ut ett flöde eller flera droppar från kanylspetsen, upprepa Steg C & D.

Bild

• Injektionspennan är helt färdigställd när du ser Bild mitt i doseringsfönstret OCH du har sett ett flöde eller flera droppar komma ur kanylspetsen.

Obs! Om du inte ser någon vätska efter att du gjort proceduren 4 gånger, se Vanliga frågor, nummer 3 i Avsnitt 4 i denna bruksanvisning.

STEG E Avsluta färdigställandet av injektionspennan

Bild

 • Vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp och Bild syns i doseringsfönstret.

 • Injektionspennan är nu helt färdigställd. Upprepa inte Avsnitt 2 vid varje användning. Om du gör det kommer Byetta inte att räcka i 30 dagar.

 • Du kan nu ta din första Byetta-dos.

 • Fortsätt till Avsnitt 3, Steg 3, för instruktion hur du ska injicera din första dos.

Obs! Om du inte kan vrida doseringsknappen, se Vanliga frågor, nummer 9 i Avsnitt 4 i denna bruksanvisning.

Avsnitt 3. RUTIN VID ORDINARIE ANVÄNDNING

Nu när du har färdigställt den nya pennan, följ Avsnitt 3 vid alla dina återstående injektioner med samma penna.

STEG 1 Kontrollera pennan

Bild

 • Tvätta händerna före användning.

 • Kontrollera etiketten för att vara säker på att det är 10 mikrogram i din injektionspenna.

 • Dra av den blå pennhatten.

Bild

 • Kontrollera Byetta i ampullen.

 • Lösningen ska vara klar, färglös och fri från partiklar. Använd inte injektionspennan om den inte är det.

Obs! En liten luftbubbla är inte skadlig och påverkar inte dosen.

STEG 2 Sätt på kanylen

Bild

 • Riv av pappersfliken från det yttre kanylskyddet.

 • Tryck fast kanylen, med kanylskyddet på, rakt på injektionspennan. Skruva fast kanylen ordentligt.

Bild

 • Ta av det yttre kanylskyddet. Kasta inte bort det. Det yttre kanylskyddet kommer att användas när du tar bort kanylen från pennan efter injektionen.

Bild

 • Ta av det inre kanylskyddet och kasta bort det. En liten droppe lösning kan synas. Detta är normalt.

Obs! Om kanylen inte skruvats fast ordentligt är det inte säkert att du får full dos.

STEG 3 Ställ in dosen

Bild

 • Kontrollera att Bild syns i doseringsfönstret. Om det inte gör det, vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp och Bild syns i doseringsfönstret.

Bild

Dra ut doseringsknappen tills det tar stopp och Bild syns i doseringsfönstret.

Bild

 • Vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp vid Bild . Försäkra dig om att 10 med streck under är mitt i doseringsfönstret.

Obs! Om du inte kan vrida doseringsknappen medurs till Bild , se Vanliga frågor, nummer 9 i Avsnitt 4 i denna bruksanvisning.

STEG 4 Injicera dosen

Bild

 • Håll injektionspennan stadigt i handen.

 • Nyp inte hårt i huden där du ska injicera. För in kanylen i huden med den hygieniska injektionsteknik som du har blivit anvisad av din läkare/diabetessjuksköterska.

Bild

TRYCK & HÅLL IN

 • Tryck in injektionsknappen med tummen hela vägen tills det tar stopp, fortsätt och håll injektionsknappen intryckt och räkna långsamt till 5 för att få full dos.

 • Fortsätt hålla injektionsknappen intryckt när du drar ut kanylen ur huden, detta gör att medicinen i ampullen förblir klar/transparent. Se Vanliga frågor i Avsnitt 4.

Bild

 • Du har fått full dos när Bild syns mitt i doseringsfönstret.

 • Injektionspennan är nu klar att återställa.

Obs! Om det läcker ut flera droppar av Byetta ur kanylen efter injektionen har inte injektionsknappen tryckts in helt. Se Vanliga frågor, nummer 5 i Avsnitt 4 i denna bruksanvisning.

STEG 5 Återställ pennan

Bild

 • Vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp och Bild syns i doseringsfönstret.

Obs! Detta måste göras efter varje injektion.

Obs! Om du inte kan vrida på doseringsknappen eller om injektionspennan läcker har du inte fått full dos. Se Vanliga frågor, nummer 5 och 9 i Avsnitt 4 i denna bruksanvisning.

STEG 6 Ta bort och släng kanylen

Bild

 • Sätt försiktigt på det yttre kanylskyddet.

 • Ta bort kanylen efter varje injektion. Detta hindrar att vätskan läcker ut.

Bild

 • Skruva av kanylen.

 • Sätt på den blå pennhatten på injektionspennan då den förvaras.

Bild

 • Släng kanylen i en behållare som inte kan punkteras eller som du blivit anvisad av din läkare/diabetessjuksköterska.

STEG 7 Förvara pennan

 • Förvara din Byetta-penna på rätt sätt. (Se FÖRVARING AV Byetta-pennan i Avsnitt 1 i denna bruksanvisning, för mera information.)

 • När det är dags för nästa dos, gå till Avsnitt 3, Steg 1 och upprepa Steg 1-7.

Avsnitt 4. VANLIGA FRÅGOR

1. Måste jag färdigställa injektionspennan före varje injektion?

 • Nej. Injektionspennan ska bara färdigställas en gång, strax innan du ska använda den för första gången.

 • Avsikten med att färdigställa Byetta-pennan är att förvissa sig om att den fungerar.

 • Om du färdigställer injektionspennan före varje användning kommer den inte att räcka i 30 dagar. Den lilla mängd Byetta som försvinner vid färdigställandet av en ny injektionspenna påverkar inte den mängd Byetta som är avsedd att räcka i 30 dagar.

2. Varför är det luftbubblor i ampullen?

 • En liten luftbubbla är normalt. Den är inte skadlig och påverkar inte dosen.

 • Om injektionspennan förvaras med kanylen påsatt kan det bildas luftbubblor i ampullen. Förvara inte injektionspennan med kanylen påsatt.

3. Vad ska jag göra om det inte kommer ut Byetta ur kanylspetsen när jag gjort fyra försök att färdigställa injektionspennan?

 • Sätt försiktigt på det yttre kanylskyddet och ta av kanylen. Skruva av kanylen och släng den som du blivit anvisad.

 • Sätt på en ny kanyl och följ Färdigställande av injektionspennan, Steg B–E i Avsnitt 2 i denna bruksanvisning. När det kommer flera droppar eller ett flöde ur kanylspetsen är injektionspennan klar att använda.

4. Varför ser jag partiklar i ampullen efter avslutad injektion?

Partiklar eller missfärgning i ampullen kan uppkomma efter en injektion. Detta kan uppstå om man nyper allför hårt i huden eller om man släpper upp injektionsknappen innan kanylen dras ut ur huden.

5. Varför läcker det ut Byetta ur kanylen efter injektionen?

Det är normalt att en enstaka droppe kan finnas kvar efter det att injektionen avslutats. Om du ser mer än en droppe:

 • Du har kanske inte fått full dos. Injicera inte en dos till. Rådgör med din läkare/diabetessjuksköterska hur du ska hantera en ofullständig dos.

 • För att förhindra detta vid nästa dos, tryck och håll stadigt in injektionsknappen och räkna långsamt till 5 (se Avsnitt 3, Steg 4: Injicera dosen).

6. Vad betyder pilarna?

Pilarna betyder att du är redo för nästa steg. Dessa pilar Bild Bild visar i vilken riktning man ska dra eller vrida doseringsknappen i nästa steg. Denna symbol Bild betyder att doseringsknappen trycks in och att pennan är färdig att återställas.

7. Hur vet jag när jag har fått full dos?

Injektionen är färdig när

 • du har tryckt in injektionsknappen tills det tar stopp
  och

 • du har långsamt räknat till 5 medan du fortfarande håller injektionsknappen intryckt och kanylen fortfarande sitter i huden
  och

 • Bildsyns mitt i doseringsfönstret.

8. Var ska jag injicera Byetta?

Byetta ska injiceras i magen, låret eller överarmen med den injektionsteknik som rekommenderats av din läkare/diabetessjuksköterska.

Framifrån

Bakifrån

Bild

9. Vad ska jag göra om jag inte kan dra ut, vrida på eller trycka in doseringsknappen?

Kontrollera symbolen i doseringsfönstret. Följ anvisningarna för respektive symbol.

Om Bild visas i doseringsfönstret:

• Dra ut doseringsknappen tills Bild visas.

Om Bild visas i doseringsfönstret och det inte går att vrida doseringsknappen:

 • Det finns kanske inte tillräckligt med lösning kvar i ampullen i din Byetta-penna för att du ska kunna få full dos. En liten mängd Byetta blir alltid kvar i ampullen. Om ampullen bara innehåller en liten mängd lösning eller om den verkar tom, skaffa en ny Byetta-penna.

Om Bild och en del av Bild syns i doseringsfönstret och det inte går att trycka in doseringsknappen:

 • Doseringsknappen har inte vridits tillräckligt långt. Fortsätt att vrida doseringsknappen medurs tills Bild syns mitt i doseringsfönstret.

Om en del av Bild och en del av Bild syns i doseringsfönstret och det inte går att trycka in doseringsknappen:

 • Kanylen kan vara tilltäppt, böjd eller påsatt på ett felaktigt sätt.

 • Sätt på en ny kanyl. Se till att kanylen sätts på rakt och att den skruvats fast ordentligt.

 • Tryck in injektionsknappen helt. Byetta bör komma ut ur kanylspetsen.

Om Bild syns i doseringsfönstret och det inte går att vrida på doseringsknappen:

 • Injektionsknappen har inte tryckts in helt, och du har inte fått full dos. Rådgör med din läkare/diabetessjuksköterska hur du ska hantera en ofullständig dos.

 • Följ nedanstående steg för att återställa pennan inför nästa injektion:

  • Håll stadigt och tryck in injektionsknappen tills det tar stopp. Fortsätt hålla in injektionsknappen och räkna långsamt till 5. Vrid sedan doseringsknappen medurs tills Bild syns i doseringsfönstret.

  • Om du inte kan vrida doseringsknappen kan nålen vara tilltäppt. Byt ut nålen och upprepa stegen ovan.

 • Vid nästa dos, tryck och håll stadigt in injektionsknappen och räkna långsamt till 5 innan du drar ut kanylen ur huden.

Läs även bipacksedeln som finns i förpackningen. För ytterligare information, kontakta din läkare/diabetessjuksköterska.