Azathioprin Orifarm

Filmdragerad tablett 50 mg Azatioprin 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 173:27

EAN: 07046261172899

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Azathioprin Orifarm

50 mg filmdragerade tabletter
azatioprin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Azathioprin Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Azathioprin Orifarm
3. Hur du tar Azathioprin Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Azathioprin Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Azathioprin Orifarm är och vad det används för

Azathioprin Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva medel. Det innebär att läkemedlet försvagar ditt immunsystem.

Immunsuppressiva läkemedel kan ibland behövas för att underlätta för kroppen att acceptera ett transplanterat organ eller för att behandla en del sjukdomar där immunsystemet reagerar mot den egna kroppen (autoimmuna sjukdomar).

Azathioprin Orifarm används som ett komplement till andra immunsuppressiva läkemedel som hämmar celltillväxten.

Azathioprin Orifarm används vid allvarliga fall av systemisk lupus erythematosus (SLE) för patienter som inte tål steroider eller som behöver steroider men får otillräckligt behandlingssvar trots behandling med höga doser steroider. SLE är ett tillstånd som ger kronisk inflammation i kroppens vävnader, vilket kan ge olika symtom och påverka till exempel huden, lederna, njurarna och andra organ samt det centrala nervsystemet.

Azatioprin som finns i Azathioprin Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Azathioprin Orifarm

Ta inte Azathioprin Orifarm

 • om du är allergisk mot azatioprin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot 6-merkaptopurin (6-MP) som azatioprin omvandlas till i kroppen.

 • om du har en allvarlig infektion.

 • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

 • om du har kraftigt nedsatt benmärgsfunktion.

 • om du har inflammation i bukspottskörteln (pankreatit).

 • om du behandlas med någon typ av levande vaccin, i synnerhet vaccin mot tuberkulos (BCG), smittkoppor eller gula febern.

 • om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Azathioprin Orifarm.

 • Om du har en specifik ärftlig enzymbrist – brist på tiopurinmetyltransferas (TPMT).

 • Om du har någon lever- eller njursjukdom.

 • Om du har nedsatt benmärgsfunktion.

 • Om du har en förstorad mjälte.

 • Om du har en sjukdom som kallas Lesch-Nyhans syndrom.

 • Om du inte har haft en infektion med det virus som orsakar vattkoppor eller bältros (varicella-zostervirus).

 • Om du samtidigt behandlas med andra läkemedel som hämmar ditt immunsystem.


NUDT15-genmutation

Om du har en ärftlig mutation i NUDT15-genen (en gen som är involverad i nedbrytningen av Azathioprin Orifarm i kroppen), så är risken högre för att du ska få infektioner och håravfall och läkaren kan i detta fall ge dig en lägre dos.

Kontakta läkare omedelbart om du:

 • får infektioner, ont i halsen, feber, oväntade blåmärken eller blödningar (kan vara symtom på benmärgsinfektion).

 • utsätts för vattkoppor eller bältrosinfektion.


Viktigt att vara medveten om:

 • Informera alltid läkare att du behandlas med Azathioprin Orifarm vid blod- och urinprovskontroller. Provresultaten kan påverkas.

 • Läkaren kommer att övervaka dig noggrant under hela behandlingstiden.

 • Infektioner som vattkoppor och bältros kan bli allvarliga hos patienter som samtidigt behandlas med immunsuppressiva läkemedel. Undvik därför kontakt med personer som har vattkoppor eller bältros.

 • Behandling med Azathioprin Orifarm ökar din risk att få en infektion.


Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Azathioprin Orifarm.

Om du genomgår immunsuppressiv behandling och tar Azathioprin Orifarm kan detta öka din risk för:

 • tumörer, inräknat hudcancer. När du tar Azathioprin Orifarm bör du därför undvika överdriven solning samt bära skyddande kläder och använda solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

 • lymfoproliferativa störningar

  1. behandling med Azathioprin Orifarm ökar din risk för att få en typ av cancer som kallas lymfoproliferativ störning. Vid behandlingskurer som innehåller flera immunsuppressiva läkemedel (inräknat tiopuriner) kan detta leda till dödsfall.

  2. en kombination av flera samtidigt använda immunsuppressiva läkemedel ökar risken för störningar i lymfsystemet till följd av en virusinfektion (lymfoproliferativa störningar som har samband med Epstein-Barr virus (EBV)).


Att ta Azathioprin Orifarm kan öka din risk för:

 • utveckling av ett allvarligt tillstånd som kallas makrofagaktiveringssyndrom (överdriven aktivering av vita blodkroppar förknippade med inflammation), som vanligtvis inträffar hos personer som har vissa typer av artrit.

Andra läkemedel och Azathioprin Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är för att Azathioprin Orifarm kan påverka effekten av vissa läkemedel och vissa andra läkemedel kan påverka effekten av Azathioprin Orifarm.


Det är speciellt viktigt att du talar om för läkare om du behandlas med följande läkemedel:

 • vacciner (för att förebygga sjukdomar)

 • ribavirin (mot virusinfektioner)

 • metotrexat (främst mot cancer)

 • penicillamin (som används vid reumatoid artrit)

 • allopurinol, oxipurinol eller tiopurinol (mot gikt i fötterna)

 • antikoagulantia, som warfarin (blodförtunnande läkemedel)

 • övriga cytotoxiska läkemedel eller andra läkemedel med benmärgshämmande effekt, till exempel ciklosporin eller takrolimus

 • aminosalicylater, till exempel mesalazin, olsalazin och sulfasalazin (läkemedel mot vissa tarmsjukdomar)

 • ACE-hämmare (mot högt blodtryck)

 • cimetidin (mot magsår/magsyra)

 • indometacin (smärtstillande läkemedel vid gikt)

Azathioprin Orifarm kan försämra effekten av preventivmedel såsom spiraler. Tala med läkare.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet:

Du ska inte ta Azathioprin Orifarm om du är gravid.

Både du och din partner bör använda preventivmedel under behandling med azatioprin. Intrauterina preventivmedel (t.ex. spiral) rekommenderas inte som ett säkert preventivmedel under behandling med azatioprin.


Amning:

Om du ammar ska du inte ta Azathioprin Orifarm eftersom azatioprin går över i modersmjölken.

Om behandlingen är nödvändig måste du sluta amma.


Fertilitet:

Behandling med Azathioprin Orifarm kan öka din fertilitet. Detta gäller både kvinnor och män. Tala med läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Azatioprins påverkan på din förmåga att köra bil och använda maskiner är inte känd. Du måste själv vara uppmärksam på hur läkemedlet påverkar dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Azathioprin Orifarm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din behandling med Azathioprin Orifarm ska övervakas av en specialist. Därför ska Azathioprin Orifarm endast tas om behandlingen administreras av en läkare med specialistkunskaper om immunsystemsjukdomar och hur de behandlas.

Tabletten ska sväljas hel tillsammans med minst ett glas vätska (200 ml). Tugga inte tabletterna. Ta tabletterna minst 1 timme före intag av mat eller mjölk eller minst 3 timmar efter intag av mat eller mjölk. Dela eller krossa inte tabletten. Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.

Det kan ta flera veckor eller månader innan den terapeutiska effekten visar sig.

När behandlingen med azatioprin ska avslutas ska det alltid ske gradvis och under noggrann övervakning.

Rekommenderad dos är:

Vuxna:

För försvagning av immunsystemet samt vid systemisk lupus erythematosus (SLE):

Doseringen är individuell och beror på din sjukdom och din kroppsvikt.

Vanlig startdos är 1–3 mg per kilo kroppsvikt per dag. Underhållsdosen är vanligtvis 2–2,5 mg per kilo kroppsvikt per dag.


Transplantation:
Laddningsdosen är vanligtvis upp till 5 mg per kilo kroppsvikt per dag. Underhållsdosen kan variera från 1 till 4 mg per kilo kroppsvikt per dag.


Användning för barn:

Azathioprin Orifarm ska inte användas för att behandla systemisk lupus erythematosus (SLE) på grund av bristande erfarenhet.


Transplantation:

Samma dosrekommendationer gäller för barn och ungdomar som de som angivits för vuxna.


Äldre
:

Dosen kan behöva justeras. Följ läkarens anvisningar.


Nedsatt njur- och leverfunktion:

Dosen behöver justeras. Följ läkarens anvisningar.

Azathioprin Orifarm får inte användas vid svårt nedsatt leverfunktion.

Om du har tagit för stor mängd av Azathioprin Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


En överdos kan orsaka illamående, kräkningar, diarré, infektioner, sårbildningar i halsen, blåmärken och blödningar. 

Om du har glömt att ta Azathioprin Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

Om du slutar att ta Azathioprin Orifarm

Behandlingen ska endast ändras eller avslutas i samråd med en läkare.

Avslutning av behandlingen kan leda till att det behandlade tillståndet försämras allvarligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem

Sluta omedelbart att ta Azathioprin Orifarm och kontakta läkare direkt om du märker någon av följande allvarliga biverkningar, du kan behöva akut sjukvård:


Mycket vanliga biverkningar
(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Allmän trötthet, blekhet, blödningar från hud och slemhinnor, blåmärken och infektioner som beror på minskat antal blodkroppar och nedsatt benmärgsfunktion.


Vanliga biverkningar
(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, på grund av förändringar i blodet (minskat antal blodplättar).

 • Svåra magsmärtor och feber på grund av inflammation i bukspottskörteln.


Mindre vanliga biverkningar
(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Efter transplantation har fall påträffats med elakartade formationer, inklusive lymfcancer och lymfatisk cancer.


Sällsynta biverkningar
(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Svåra magsmärtor och påverkat allmäntillstånd på grund av perforeringar (hål) i tarmarna.

 • Svart avföring och/eller blodiga kräkningar på grund av blödningar i magen.

 • Gulsot, magsmärtor, uppsvälld mage, på grund av livshotande leverskada.

 • Torrhosta på grund av bindvävsinflammation i lungorna.

 • Diarré, slem och eventuellt blödningar från magen på grund av tjocktarmsinflammation. Tendenser till förstoppning, uppsvälld mage och smärtor i buken orsakat av fickor i tjocktarmen.

 • Kraftigt minskat antal av alla typer av blodkroppar, vilket kan orsaka svaghet, blåmärken eller öka risken för infektioner.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Blåsformade utslag och inflammation i huden, särskilt på händer och fötter, samt i och runt munnen, tillsammans med feber (Stevens-Johnsons syndrom).

 • Allvarlig avskalning och avstötning av huden (toxisk epidermal nekrolys).

 • Allvarlig blodbrist med gulsot.


Har rapporterats
(förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Huvudvärk, ryggsmärtor, stel nacke, yrsel, allmän trötthet och eventuell feber på grund av ett tillstånd som liknar hjärnhinneinflammation.

 • Illamående, kräkningar, allmän trötthet och minskad urinmängd på grund av akut njursvikt.


Andra biverkningar kan vara följande:


Mycket vanliga biverkningar
(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Ökad infektionskänslighet hos transplanterade patienter.

 • Allmän trötthet, fler infektioner än vanligt och feber på grund av förändringar i din blodbild (minskat antal vita blodkroppar). Kan vara allvarligt. Kontakta läkare om du får feber.

 • Illamående och aptitlöshet samt tillfälliga kräkningar.


Vanliga biverkningar
(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Gulsot, illamående, kräkningar och klåda på grund av leverproblem. Kan bli allvarlig. Kontakta läkare.

 • Cancer i blygdläpparna (vulvacancer).


Mindre vanliga biverkningar
(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Blekhet och trötthet på grund av blodbrist. Kan bli allvarlig. Kontakta läkare.

 • Allergiska reaktioner inklusive generell sjukdomskänsla, lågt blodtryck, yrsel, ökat antal vita blodkroppar, utslag, kraftigt illamående och kräkningar, diarré, feber, frossbrytningar, frusenhet, muskelsmärta, ledsmärta, kärlinflammation (vaskulit), nedsatt njurfunktion och förhöjda leverenzymvärden.

 • Fett i avföringen samt diarré.

 • Håravfall. 

 • Ökad infektionskänslighet.


Sällsynta biverkningar
(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Olika cancertyper inräknat blod-, lymf (lymfom)- och hudcancer (melanoma).


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Leukemi som påverkar benmärgen samt benmärgssjukdomar.

 • Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), en opportunistisk infektion orsakad av JC-virus.

5. Hur Azathioprin Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är azatioprin 50 mg.

 • Övriga innehållsämnen är:

  1. Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, mannitol, majsstärkelse, povidon, kroskarmellosnatrium och natriumstearylfumarat.

  2. Filmdragering: Hypromellos och makrogol 4000.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusgul, filmdragerad, rund, bikonvex tablett med inskriptionen ’A50’, en brytskåra på ena sidan och utan märkning på andra sidan.

Förpackningsstorlekar

14, 20, 28, 30, 50, 56, 98,100 i blisterförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Lokal företrädare

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-03-22