Avopenin

Filmdragerad tablett 1 g Fenoximetylpenicillin 20 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

86:69

Köp via recept

EAN: 7046260485570

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Avopenin

800 mg och 1 g filmdragerade tabletter
fenoximetylpenicillinkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Avopenin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Avopenin
3. Hur du använder Avopenin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Avopenin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Avopenin är och vad det används för

Den aktiva substansen i Avopenin, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.

Avopenin används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och mjukdelar (som inflammation i bindväven och Borreliainfektion).

Fenoximetylpencillinkalium som finns i Avopenin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

2. Vad du behöver veta innan du använder Avopenin

Använd inte Avopenin

  • om du är allergisk mot fenoximetylpenicillinkalium eller andra penicilliner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktigheter

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Avopenin:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Avopenin används.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas omedelbart.

Andra läkemedel och Avopenin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

Avopenin kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som innehåller följande aktiva ingredienser:

  • Metotrexat (mot tumörer och rubbningar i immunsystemet)

  • Probenecid (mot gikt)

Avopenin med mat, dryck och alkohol

Avopenin har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga kända risker vid användning under graviditet.


Rådgör med läkare innan användning av Avopenin om du är gravid.

Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare innan du använder Avopenin om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Avopenin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på infektionstyp och kroppsvikt.

Användning för barn och ungdomar

Avopenin kan användas till barn över 12 år.

Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Det finns andra styrkor och läkemedelsformer av fenoximetylpenicillin för barn under 12 år/under 40 kg.

Om du har tagit för stor mängd av Avopenin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Avopenin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Avopenin

Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Avopenin-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

Allergisk reaktion (överkänslighet) med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, tillfällig blodbildsförändring (eosinofili).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Klåda.

Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.

Klåda i underlivet kan orsakas av svampinfektion.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Avopenin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30°C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är fenoximetylpenicillinkalium.

  • - Övriga innehållsämnen är: Tablettkärna: magnesiumstearat, povidon. Filmdragering: titandioxid (E171), hypromellos, makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

800 mg: Vita till benfärgade kapselformade filmdragerade tabletter, märkta med brytskåra och P/0.8.
1 g: Vita till benfärgade kapselformade filmdragerade tabletter, märkta med brytskåra och P/1.0.

Förpackningsstorlekar:
800 mg: Blisterförpackningar: 14, 20, 30, 40, 98 x 1 (endos) samt 100 tabletter
1 g: Blisterförpackningar: 14, 20, 30, 40, 98 x 1 (endos) samt 100 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Pilum Pharma A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark

Tillverkare

Remedica Ltd,

 P.O. Box 51706,

CY-3508,

 Limassol,

Cypern

Lokal företrädare

Orifarm Generics AB, Box 56048, 102 17 Stockholm, info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2017–01–05