Arctic Root

Växtbaserat läkemedel, tablett, 40 st

119:-

Ord. butikspris 149:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från Arctic RootAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Traditionellt växtbaserat läkemedel som anses öka välbefinnande, skärpa och ork genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Arctic Root med rosenrotextrakt är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga med symtom såsom trötthet, svaghetskänsla, irritabilitet och lindrig oro. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

EAN: 07392213060005

Kategorier:

SV: 1 tablett innehåller:AKTIVA BESTÅNDSDELAR: 144 mg rosenrotextrakt SHR-5, som torrt extrakt av rot av rosenrot (Rhodiola Rosea L. rhadix et rhizoma), (2,5 - 5:1). Hjälpämnen: Mikrokristallin cellulosa, maltodextrin, potatisstärkelse, kalciumvätefosfatdihydrat, kollodial vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, shellack, kaliumsorbat, Metylparahydroxibensoat (E218) 0,15-0,30 mg,makrogol, olivolja (jungfruolja).

Dosering: Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett 1-2 gånger dagligen vid behov. Försiktighet: Om symtomen förvärras eller kvarstår längre än 2 veckor bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Rekommenderas ej till gravida och ammande kvinnor. Rekommenderas ej till barn under 12 år. Förvaring: Förvaras utom syn-och räckhåll för barn. Förvaras högst vid 25ºC.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Arctic Root

dragerad tablett
Rosenrotextrakt SHR-5 (Rhodiola rosea L.)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med en läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Arctic Root är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Arctic Root
3. Hur du tar Arctic Root
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Arctic Root ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Arctic Root är och vad det används för

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga med symptom såsom trötthet, svaghetskänsla, irritablilitet och lindrig oro.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Vad är en adaptogen? En adaptogen anses öka välbefinnande och ork genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress. Arctic Root innehåller SHR-5, ett rosenrotextrakt som anses ha adaptogena egenskaper och förbättra prestationsförmågan.

2. Vad du behöver veta innan du tar Arctic Root

Ta inte Arctic Root:

- om du är allergisk (överkänslig) mot rosenrot eller något av övriga innehållsämnen i Arctic Root.

Barn och ungdomar

Arctic Root rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Arctic Root

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Arctic Root rekommenderas inte under graviditet och amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Arctic Root har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Arctic Root

Arctic Root innehåller metylparahydroxibensoat (E218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du tar Arctic Root

Vuxna och barn över 12 år:

1 tablett 1-2 gånger dagligen vid behov.

I enlighet med den traditionella användningen kan man ta Arctic Root antingen 1 eller 2 gånger per dag. Arctic Root kan användas enstaka dagar eller kontinuerligt under en längre period, dock maximalt 2 månader per behandlingstillfälle.

Vänd dig till läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.

Arctic Root rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Arctic Root

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Inga biverkningar är kända vid rekommenderat intag av Arctic Root.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Arctic Root ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25º C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 tablett innehåller:

Aktiva innehållsämnen:

144 mg rosenrotextrakt SHR-5 (som torrt extrakt) av rot av rosenrot (Rhodiola Rosea L.) (2,5-5,0:1)

Hjälpämnen:

Mikrokristallin cellulosa, maltodextrin, potatisstärkelse, kalciumvätefosfatdihydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, shellack, kaliumsorbat, metylparahydroxibensoat (E218), makrogol, olivolja (jungfruolja)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusbruna, runda, lätt kupade dragerade tabletter.

Blisterkartor i kartonger innehållande 40 eller 80 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Midsona Sverige AB

Box 505 77

202 15 Malmö

Tel: 040-660 20 40

Tillverkare:

Svenska Örtmedicinska Institutet AB

Kövlingevägen 21

312 50 Vallberga

Tillverkare:

Svenska Örtmedicinska Institutet AB

Kövlingevägen 21

312 50 Vallberga


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-02-28


Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar