Amoxicillin Aurobindo

Kapsel, hård 500 mg Amoxicillin 30 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

61:04

Köp via recept

EAN: 8901175036981

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Amoxicillin Aurobindo

250 mg, 500 mg hårda kapslar
Amoxicillin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 • Om några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD AMOXICILLIN AUROBINDO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER AMOXICILLIN AUROBINDO  
3. HUR DU ANVÄNDER AMOXICILLIN AUROBINDO
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR AMOXICILLIN AUROBINDO SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD AMOXICILLIN AUROBINDO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Vad Amoxicillin Aurobindo är

Amoxicillin Aurobindo är ett antibiotikum. Det aktiva innehållsämnet är amoxicillin, som tillhör läkemedelsgruppen ”penicilliner”.

Vad Amoxicillin Aurobindo används för

Amoxicillin Aurobindo används för att behandla infektioner, orsakade av bakterier, i olika delar av kroppen. Amoxicillin Aurobindo kan även användas i kombination med andra läkemedel för att behandla magsår.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER AMOXICILLIN AUROBINDO  

Ta inte Amoxicillin Aurobindo

Om du är allergisk mot penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tidigare har fått en allergisk reaktion mot något antibiotikum. Det kan till exempel vara hudutslag eller svullnad i ansikte eller svalg.

Ta inte Amoxicillin Aurobindo om något av det ovanstående gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin Aurobindo  om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller, apotekspersonal innan du använder Amoxicillin Aurobindo.

 • har körtelfeber (feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och svår trötthet)

 • har njurproblem

 • inte urinerar med jämna mellanrum.

Om du är osäker på om något av det ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin Aurobindo

Blod- och urinprover

Om du ska lämna:

 • urinprover (glukos) eller blodprover för att kontrollera leverfunktionen

 • östradiolprover (tas under graviditet för att kontrollera att barnet utvecklas normalt)

  ska du tala om för läkare eller apotekspersonal att du tar Amoxicillin Aurobindo. Amoxicillin Aurobindo  kan påverka testresultaten.

Andra läkemedel och Amoxicillin Aurobindo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

 • Om du tar allopurinol (mot gikt) tillsammans med Amoxicillin Aurobindo , kan risken för att få en allergisk hudreaktion öka.

 • Om du tar probenecid (mot gikt) kan läkaren ändra Amoxicillin Aurobindo dosen.

 • Om du tar läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin), kan du behöva lämna fler blodprover.

 • Om du tar andra antibiotika (t.ex. tetracyklin) kan Amoxicillin Aurobindo  bli mindre effektivt.

 • Om du tar metotrexat (används för cancerbehandling och vid svår psoriasis), kan Amoxicillin Aurobindo  göra att biverkningarna ökar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Amoxicillin Aurobindo kan ha biverkningar och symtomen (till exempel allergiska reaktioner, yrsel och kramper) kan göra dig olämplig som förare.

Kör inte något fordon eller använd maskiner om du inte mår bra.

Amoxicillin Aurobindo innehåller

Amoxicillin Aurobindo innehåller azofärgämnet azorubin (E122), vilket kan ge allergiska reaktioner.


3. HUR DU ANVÄNDER AMOXICILLIN AUROBINDO

 • Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Kapseln ska sväljas oöppnad tillsammans med vatten.

 • Fördela doserna jämnt över dygnet, med minst 4 timmars mellanrum.


Vanlig dos är:

Barn som väger under 40 kg

Alla doser beräknas grundat på barnets kroppsvikt i kg.

 • Läkaren kommer att tala om hur mycket Amoxicillin Aurobindo  du ska ge till ditt barn.

 • Den vanliga dosen är 40–90 mg per kg kroppsvikt under ett dygn, fördelat på två eller tre doser.

 • Den högsta rekommenderade dosen är 100 mg per kg kroppsvikt per dygn.


Vuxna, äldre patienter och barn som väger 40 kg eller mer

Den vanliga dosen Amoxicillin Aurobindo  är 250–500 mg tre gånger per dygn, eller 750 mg–1 gram var 12:e timme, beroende på infektionens svårighetsgrad och typ.

 • Allvarlig infektion: 750 mg–1 gram tre gånger per dygn.

 • Urinvägsinfektion: 3 gram två gånger per dygn under ett dygn.

 • Borrelia (infektion som sprids av fästningar): Enstaka erythema migrans (tidigt stadium – ett rött eller rosa cirkelformat utslag): 4 gram per dygn. Vid systemiska symtom (sent stadium – vid mer allvarliga symtom eller när sjukdomen sprids i kroppen): Upp till 6 gram per dygn.

 • Magsår: En dos på 750 mg eller 1 gram två gånger dagligen i 7 dagar tillsammans med andra antibiotika och läkemedel mot magsår.

 • För att förhindra infektion i hjärtat under operation: Dosen varierar beroende på typen av operation. Andra läkemedel kan också ges samtidigt. Läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kan ge dig närmare information.

 • Den högsta rekommenderade dosen är 6 gram per dygn.


Njurproblem

Om du har njurproblem kan du få lägre dos.

Om du har tagit för mycket Amoxicillin Aurobindo  kan du få orolig mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller kristaller i urinen, vilket visar sig som grumlig urin eller problem med att urinera. Tala med läkare så tidigt som möjligt. Ta med dig läkemedlet och visa det för läkaren.

Om du har glömt att ta Amoxicillin Aurobindo

 • Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det.

 • Ta inte nästa dos alltför snart, utan vänta cirka 4 timmar innan du tar nästa dos.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Hur länge ska du ta Amoxicillin Aurobindo ?

 • Fortsätt ta Amoxicillin Aurobindo  så länge läkaren har sagt, även om du känner dig bättre. Alla doser behövs för att bekämpa infektionen. Om några bakterier överlever kan infektionen komma tillbaka.

 • Om du fortfarande inte mår bra när behandlingen är avslutad ska du söka läkare igen.

Torsk (en svampinfektion som kan uppkomma på fuktiga områden på kroppen och orsaka ömhet, klåda och en vit flytning) kan utvecklas om man använder Amoxicillin Aurobindo  under längre tid. Om du får torsk ska du berätta det för din läkare.

Om du tar Amoxicillin Aurobindo  under en lägre tid kan läkaren vilja ta extra prover för att kontrollera att njurar, lever och blod har normala funktioner.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Sluta ta Amoxicillin Aurobindo  och sök läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva omedelbar medicinsk behandling:

Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

 • Allergiska reaktioner, som kan visa sig som klåda eller hudutslag, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller kroppen, eller andningssvårigheter. Dessa kan vara allvarliga och dödsfall har förekommit.

 • Utslag eller platta, knappnålsstora röda runda prickar under hudytan, eller blåmärken. Dessa orsakas av en inflammation i blodkärlens väggar på grund av en allergisk reaktion. Ledsmärtor (artrit) och njurproblem kan förekomma samtidigt.

 • Fördröjd allergisk reaktion, som oftast uppkommer 7 till 12 dagar efter att man tagit Amoxicillin Aurobindo . Några av tecknen på en sådan reaktion är hudutslag, feber, ledsmärtor och förstorade lymfkörtlar, särskilt i armhålorna.

 • En hudreaktion kallad ”erythema multiforme”, då du kan få kliande rödlila fläckar på huden, särskilt på handflator och fotsulor, nässelutslagsliknande upphöjda svullnader i huden, ömmande områden i munhåla, ögon och på könsorgan. Du kan få feber och känna dig mycket trött.

 • Andra allvarliga hudreaktioner kan vara förändrad hudfärg, knölar under huden, blåsor, varblåsor, fjällning, rodnad, smärtor, klåda och flagande hud. Feber, huvudvärk och värk i kroppen kan förekomma samtidigt.

  -influensaliknande symtom med utslag, feber, svullna körtlar och onormala resultat från blodprov

 • (inklusive ökat antal vita blodkroppar (eosinofili) och leverenzymer) (Läkemedelsreaktion med

  eosinofili och systemiska symtom (DRESS)).

 • influensaliknande symtom med utslag, feber, svullna körtlar och onormala resultat från blodprov (inklusive ökat antal vita blodkroppar (eosinofili) och leverenzymer) (Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)).

 • Feber, frossbrytningar, halsont och andra tecken på infektion, eller att du lätt får blåmärken. Detta kan vara tecken på att blodkropparna påverkats.

 • Jarisch-Herxheimers reaktion kan uppträda då borrelia behandlas med Amoxicillin Aurobindo , och orsaka feber, frossbrytningar, huvudvärk, muskelvärk och hudutslag.

 • Inflammation i tjocktarmen med diarré (ibland blodblandad), smärta och feber.

 • Allvarliga leverbiverkningar kan förekomma. De drabbar främst personer som behandlas under lång tid, män och äldre. Du måste omedelbart tala om för läkaren om du får:

  • svår diarré med blödning

  • blåsor eller rodnader på huden, eller blåmärken

  • mörkare urin eller ljusare avföring

  • gulfärgning av hud eller ögonvitor (gulsot). Läs även om anemi nedan, som kan orsaka gulsot.

Dessa biverkningar kan uppkomma under behandlingen eller flera veckor efteråt.

Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du sluta ta läkemedlet och söka läkare omedelbart.

Ibland kan det hända att mindre allvarliga hudreaktioner uppstår, till exempel:

 • Lätt kliande utslag (runda, rosaröda fläckar), nässelutslagsliknande svullna områden på underarmar, ben, handflator, händer eller fötter. Detta är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).

Om du får någon av dessa biverkningar ska du tala med din läkare. Behandlingen med Amoxicillin Aurobindo  måste avbrytas.

Andra eventuella biverkningar är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • hudutslag

 • illamående

 • diarré.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 •  kräkningar.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

 • Torsk (en jästinfektion i vagina, mun eller hudveck). Läkare eller apotekspersonal kan ge dig läkemedel mot torsk.

 • Njurproblem.

 • Kramper. Förekommer hos personer som tar höga doser eller har njurproblem.

 • Yrsel.

 • Hyperaktivitet.

 • Kristaller i urinen, vilket visar sig som grumlig urin, eller svårigheter eller smärtor när man kissar. Se till att dricka mycket så minskar risken att få sådana symtom.

 • Tungan kan missfärgas och bli gul, brun eller svart och få ett hårigt utseende.

 • Kraftig nedbrytning av röda blodkroppar som orsakar en viss typ av anemi (blodbrist). Tecken på detta är: Trötthet, huvudvärk, andfåddhet, yrsel, blekhet och gulaktig hud och ögonvitor.

 • Lågt antal vita blodkroppar.

 • Lågt antal av den typ av blodkroppar som medverkar i blodkoagulationen.

 • Det kan ta längre tid än normalt för blodet att koagulera. Du kan märka detta om du får näsblod eller skär dig.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR AMOXICILLIN AUROBINDO SKA FÖRVARAS

Förvaras i originalförpackningen

Förvaras vid högst 30 °C

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter {EXP }. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är: amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 250 mg respektive 500 mg.

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallincellulosa och magnesiumstearat. Kapselhöljet innehåller natriumlaurylsulfat, gelatin och färgämnena patentblått (E131), titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) och azorubin (E122). Tryckfärgen innehåller shellack och svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

250 mg kapsel: rödbrun/gul, märkt ”A” och ”85”.

500 mg kapsel: rödbrun/gul, märkt ”A” och ”86”.

Förpackningstorlek: 7, 14, 21, 30, 50 eller 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Tillverkare

Milpharm Ltd,

Ares, Odyssey Business Park, West End Road,

South Ruislip HA4 6QD

Storbritannien

eller

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,

Birzebbugia, BBG 3000.

Malta

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare

Orion Pharma AB, Danderyd

Medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel godkändes senast den

2018-01-04