Amiodaron Hameln

Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml Amiodaron 10 x 3 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår ej i förmån

Pris med recept 167:-

EAN: 04260016652488

Kategorier:

Receptbelagda varor
Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Amiodaron Hameln

50 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning
amiodaronhydroklorid
bensylalkohol 22,2 mg/ml

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Amiodaron Hameln är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Amiodaron Hameln
3. Hur Amiodaron Hameln ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Amiodaron Hameln ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Amiodaron Hameln är och vad det används för

Amiodaron är ett s.k. antiarytmika och används för att behandla en oregelbunden hjärtrytm. Amiodaron verkar genom att kontrolla hjärtat om det inte slår normalt.

Som injektionsvätska ges amiodaron normalt endast när ett snabbt svar krävs eller om du inte kan ta tabletter.

Läkaren ger dig injektionen och du kommer att övervakas på sjukhus eller under uppsikt av en specialist.

Amiodaron som finns i Amiodaron Hameln kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du får Amiodaron Hameln

Använd inte Amiodaron Hameln

 • om du är allergisk mot amiodaron, jod eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om ditt hjärta slår långsammare än vanligt (s.k. sinusbradykardi) eller om du har någon sjukdom som orsakar oregelbundna hjärtslag (t.ex. sinoatriellt hjärtblock eller sjuka sinus-syndrom).

 • om du har några andra hjärtproblem och inte har pacemaker, till exempel om du har AV-block (en typ av retledningsrubbning i hjärtat).

 • om din sköldkörtel inte fungerar som den ska. Din läkare bör undersöka din sköldkörtelfunktion innan du får detta läkemedel.

 • om du tar vissa andra mediciner som kan påverka dina hjärtslag (se även "Andra läkemedel och Amiodaron Hameln").

 • om personen som ges läkemedlet är ett för tidigt fött eller ett nyfött barn eller barn under 3 år.

Du får inte ges Amiodaron Hameln:

 • om du är gravid eller ammar (användning är endast tillåten vid livshotande situationer).

Varningar och försiktighet

Särskild försiktighet bör iakttas av läkaren och noggrann och regelbunden övervakning (t.ex. EKG och blodtryck, lever och sköldkörtelfunktion) krävs:

- om du har ett svagt hjärta eller hjärtsvikt.

- om du har lågt blodtryck.

- om du har problem med levern.

- om du har några problem med lungorna inklusive astma.

- om du har problem med din sköldkörtel.

Rådfråga läkare om något av ovanstående gäller dig eller tidigare har gällt dig.

Andra läkemedel och Amiodaron Hameln

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt med följande läkemedel eftersom de kan interagera med amiodaron:

•Läkemedel mot en oregelbunden hjärtrytm (t.ex. kinidin, prokainamid, disopyramid och sotalol).

•Läkemedel för att förbättra blodförsörjningen till hjärnan (t.ex. vinkamin).

•Läkemedel mot psykiska sjukdomar (t.ex. sultoprid, pimozid) och vissa andra typer av läkemedel som heter fentiaziner (t.ex. tioridazin).

•Läkemedel som används vid matsmältningsbesvär (t.ex. cisaprid).

•Läkemedel mot infektioner (t.ex. moxifloxacin, erytromycin).

•Injektioner med pentiamidin (används vid vissa typer av lunginflammation).

•Vissa antidepressiva medel (t.ex. amitriptylin, klomipramin, dosulepin, doxepin, imipramin, lofepramin, nortriptylin, trimiprimin, maoprotilin).

•Antihistaminer mot hösnuva, utslag eller andra allergier (t.ex. terfenadin).

•Läkemedel mot malaria (t.ex. halofantrin).

Rekommenderas ej

Användning av följande läkemedel tillsammans med amiodaron rekommenderas inte:

Betablockerare, läkemedel mot hjärtsjukdom och högt blodtryck (t.ex. propanolol).

Kalciumantagonister, läkemedel mot bröstsmärta (kärlkramp) eller mot högt blodtryck (t.ex. diltiazem eller verapamil).

Försiktighet

Användning av följande läkemedel tillsammans med amiodaron ska ske med försiktighet. Dessa läkemedel kan orsaka låga kaliumnivåer i blodet vilket kan öka risken för livshotande hjärtrytmrubbningar.

 • Laxermedel - används mot förstoppning (t.ex. bisakodyl, senna).

 • Kortikosteroider - används mot inflammation (t.ex. prednisolon).

 • Tetrakosaktid - används vid utredning av vissa hormonproblem.

 • Diuretika (urindrivande medel) t.ex. furosemid.

 • Amfotericin när det ges direkt in en ven - används mot svampinfektioner.

Amiodaron kan öka effekterna av följande läkemedel:

 • Blodförtunnande medel (t.ex. warfarin). Din läkare bör justera dosen och övervaka behandlingen noggrant.

 • Fenytoin - används för att behandla krampanfall.

 • Digoxin - används mot hjärtproblem. Din läkare bör övervaka behandlingen noggrant och kan eventuellt justera digoxindosen.

 • Flekainid - används mot oregelbundna hjärtslag. Din läkare bör övervaka behandlingen noggrant och kan eventuellt justera flekainiddosen.

 • Statiner, läkemedel mot högt kolesterol (t.ex. simvastatin eller atorvastatin).

 • Ciklosporin eller takrolimus - används för att förhindra avstötning efter transplantation.

 • Fentanyl - används för att lindra smärta.

 • Lidokain - ett lokalbedövande medel.

 • Sildenafil - används för behandling av erektionsproblem.

 • Midazolam och triazolam - används för att hjälpa dig att slappna av före ett medicinskt ingrepp.

 • Ergotamin - används mot migrän.

Kirurgi

Om du ska opereras måste du tala om för läkarna som behandlar dig att du har fått amiodaron.

Amiodaron Hameln med mat, dryck och alkohol

Drick inte grapefruktjuice medan du använder amiodaron eftersom grapefruktjuice kan öka risken för biverkningar.

Graviditet, amning och fertilitet

Läkaren skriver endast ut Amiodaron Hameln om han eller hon anser att fördelarna överväger riskerna under graviditeten. Amiodaron Hameln får endast användas under graviditet i livshotande situationer.

Du ska inte behandlas med Amiodaron Hameln om du ammar. Om du får amiodaron under graviditet eller amning bör amningen avbrytas.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Amiodaron kan påverka förmågan att köra eller använda maskiner. Kör inte bil och använd inte maskiner om du påverkas. Rådfråga i så fall läkare.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Amiodaron Hameln innehåller bensylalkohol

Detta läkemedel innehåller 22,2 mg/ml bensylalkohol som kan orsaka allergiska reaktioner. Bensylalkohol har ett samband med risken för allvarliga biverkningar så som andningssvårigheter (s.k. "gasping syndrome") hos små barn.

Ge inte läkemedlet till nyfödda barn (upp till 4 veckors ålder). När en läkare anser läkemedlet vara klart nödvändigt kan det ges till små barn (yngre än 3 år) under en period av (normalt) högst en vecka.

Om du har nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion, är gravid eller ammar (se avsnitt 2-Graviditet och amning), rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).


3. Hur Amiodaron Hameln ges

Amiodaron ges i en ven (intravenöst som en injektion eller infusion) och administreras av en läkare eller sjuksköterska.

Dosering

Dygnsdosen av amiodaron beror på sjukdomens allvarlighetsgrad. Dosen och behandlingstiden avgörs av läkaren som justerar dosen individuellt.

Såvida inte läkaren ordinerat annorlunda är vanlig dos 5 mg/kg kroppsvikt. Läkemedlet injiceras under minst 3 minuter.

När Amiodaron ges som en injektion:

 • ska doser över 5 mg/kg kroppsvikt inte användas.

 • ska dosen ges som en långsam injektion under minst 3 minuter (såvida inte du får läkemedlet för återupplivning).

 • måste läkaren vänta i minst 15 minuter innan du får ytterligare en injektion.

 • upprepad eller kontinuerlig användning kan orsaka inflammation i venen och skada huden vid injektionsstället (den omgivande huden kan kännas varm och öm och rodnad kan förekomma). I en sådan situation rekommenderas att din läkare använder en central venkateter.

När Amiodaron ges som en infusion:

- ska dosen 5 mg/kg kroppsvikt utspätt i 250 ml glukos 50 mg/ml användas.

- ska dosen ges under en tidsperiod på mellan 20 minuter och 2 timmar.

- Administreringen kan upprepas 2-3 gånger per dag.

Biverkningar som uppträder under behandling uppstår oftast då för stora mängder amiodaron har använts. Därför ska lägsta möjliga dos amiodaron ges. Detta reducerar biverkningar till ett minimum. Se även "Om du har fått för stor mängd Amiodaron Hameln".

Vuxna

Vanlig dos är 5 mg för varje kilogram av din kroppsvikt under 20 minuter till 2 timmar.

Därefter får du eventuellt ytterligare en dos på 10 till 20 mg för varje kilogram kroppsvikt var 24:e timme beroende på din sjukdom.

I en akut situation kan läkaren besluta att ge dig en dos på 150 mg till 300 mg som en långsam injektion på 3 minuter.

Läkaren kommer att övervaka hur du svarar på Amiodaron och dosen kommer att justeras i enlighet därmed.

Barn och ungdomar

Det finns endast begränsade uppgifter om effektivitet och säkerhet hos barn. Din läkare kommer att bestämma den riktiga dosen.

Äldre

Liksom för alla patienter är det viktigt att lägsta effektiva dos används. Läkaren beräknar noggrant hur mycket Amiodaron du bör ges och övervakar din hjärtfrekvens och sköldkörtelfunktion noggrant.

Din läkare kommer att övergå till amiodaron i tablettform så fort det anses lämpligt.

Om du använt för stor mängd av Amiodaron Hameln

Eftersom du får detta läkemedel på sjukhus eller under överinseende av läkare är det inte sannolikt att du får för mycket.

Om du trots det har fått en högre dos än vad som rekommenderas kommer du att följas noggrant av läkaren och få understödjande behandling vid behov.

Du kan uppleva följande biverkningar: illamående, kräkningar, förstoppning och svettning. Du kan få onormalt långsam eller snabb hjärtfrekvens.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar grupperas enligt följande frekvenser:

Mycket vanliga

förekommer hos fler än 1 användare av 10

Vanliga

förekommer hos 1 till 10 användare av 100

Mindre vanliga

förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000

Sällsynta

förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000

Mycket sällsynta

förekommer hos fler än 1 användare av 10 000

Ingen känd frekvens

kan inte beräknas från tillgängliga data

Följande biverkningar har rapporterats:

Mycket vanliga:

 • Dimsyn eller att se färgade ringar vid bländande ljus

Vanliga:

 • Långsam hjärtfrekvens

 • Blodtrycksfall och snabb hjärtfrekvens. Dessa biverkningar uppträder omedelbart efter injektion. Effekterna är vanligtvis måttliga och kortvariga. De kan vara allvarliga om du har fått för stor mängd Amiodaron Hameln för snabbt.

 • Vid stället där du ges injektionen eller infusionen kan du uppleva:

  • smärta

  • hudrodnad eller förändring i hudfärgen

  • lokal vävnadsdöd

  • läckage av vätska (från blodkärl till omkringliggande vävnad)

  • svullnad orsakad av vätskeansamling i huden

  • inflammation eller inflammerade blodkärl

  • förhårdnad

  • infektion

 • Darrningar när du rör armar eller ben

 • Kliande, röda utslag (eksem)

Mindre vanliga:

 • Känsla av svaghet eller bortdomning, stickande eller brännande känsla i någon del av kroppen

Sällsynta:

 • Allergiska reaktioner. Symtom på sådana reaktioner omfattar:

  • lågt antal blodplättar åtföljt av blåmärken och blödningsbenägenhet

  • blodkärlsjukdomar

  • njursjukdomar

 • Hjälpämnet bensylalkohol kan orsaka överkänslighetsreaktioner.

Mycket sällsynta:

 • Sjukdomskänsla, förvirring eller svaghetskänsla, illamående, minskad aptit, irritation. Detta kan vara en sjukdom som kallas inadekvat ADH-sekretion (SIADH, ”syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone secretion”).

 • Huvudvärk

 • Ökat tryck i skallen åtföljt av huvudvärk, illamående och kräkningar

 • Allvarligt låg hjärtfrekvens

 • Uppträdande av nya hjärtrytmstörningar eller förvärrande av befintlig hjärtrytmstörning

 • Retledningsstörningar

 • Värmevallningar

 • Andningssvårigheter

 • Lungskada

 • Illamående

 • Onormala leverfunktionsvärden

 • Akut funktionsstörning av levern

 • Svettning

 • Synbortfall i ett öga eller dimsyn/påverkat färgseende. Dina ögon kan kännas ömma eller irriterade och göra ont att röra på. Detta kan vara tecken på en sjukdom som kallas optisk neuropati eller neurit (inflammation i synnerven).

 • Anafylaktisk chock. Symtom på anafylaktisk chock innefattar:

  • kraftigt blodtrycksfall

  • blekhet

  • rastlöshet

  • svaga och snabba hjärtslag

  • kall och klibbig hud

  • nedsatt medvetandegrad

Ingen känd frekvens

 • Hypertyreoidism (överaktiv sköldkörtel) – du kan känna en extrem rastlöshet eller oro, viktminskning och ökad svettning. Du kan ha svårt att klara höga temperaturer. Tala med din läkare snarast om du upplever något av dessa symptom.

 • Hypotyreoidism (underaktiv sköldkörtel) – du kan känna extrem trötthet, svaghet och utmattning, viktuppgång, förstoppning och muskelvärk. Du kan ha svårt att klara låga temperaturer.

 • Plötslig inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit); förvirring (delirium); livshotande hudreaktioner kännetecknade av utslag, blåsor, hudavlossning och smärta (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom, bullös dermatit, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Amiodaron Hameln ska förvaras

 • Din läkare eller apotekspersonal ansvarar för förvaring av Amiodaron Hameln. De ansvarar även för att ej använt läkemedel kasseras enligt gällande anvisningar.

 • Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

 • Utspädd lösning ska användas omedelbart.

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Använd inte detta läkemedel om lösningen är grumlig eller innehåller partiklar eller om behållaren är skadad.

 • Endast för engångsbruk. Oanvänd lösning ska kasseras.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är amiodaronhydroklorid.

Varje milliliter koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning innehåller 50 milligram (mg) amiodaronhydroklorid motsvarande 46,9 mg amiodaron.

1 ampull med 3 ml Amiodaron Hameln innehåller 150 mg amiodaronhydroklorid.

En ampull med Amiodaron Hameln som spätts ut enlig rekommendation i 250 ml glukos 50 mg/ml innehåller amiodaronhydroklorid i koncentrationen 0,6 mg/ml.

Övriga innehållsämnen är:

Polysorbat 80 (E433)

Bensylalkohol

Vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Amiodaron Hameln är en klar, blekgul, steril lösning fri från partiklar.

Förpackningsstorlekar:

Amiodaron Hameln finns som 5 ml-ampuller av glas med 3 ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning i förpackningar med 5 eller 10 ampuller.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

hameln pharma gmbh

Inselstraße 1

31787 Hameln

Tyskland

Tillverkare:

HBM Pharma s.r.o.

Sklabinská 30

03680 Martin

Slovakien

hameln rds a.s.

Horná 36

90001 Modra

Slovakien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Bulgarien: Amiodaron Hameln 50 mg/ml

Danmark: Amiodaron Hameln

Finland: Amiodaron Hameln 50 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Kroatien: Amiodaronklorid Hameln 50 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju

Nederländerna: Amiodaron HCl Hameln 50 mg/ml

Norge: Amiodaron Hameln

Polen: Amiodaron Hameln

Slovakien: Amiodaron Hameln 50 mg/ml

Slovenien: Amjodaron Hameln 50 mg/ml koncentrat za raztopino za injiciranje/infundiranje

Storbritanien: Amiodarone Hydrochloride 50 mg/ml Concentrate for Solution for Injection/Infusion

Sverige: Amiodaron Hameln

Tjeckien: Amiodaron Hameln

Tyskland: Amiodaron-hameln 50 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung

Ungern: Amiodaron Hameln 50 mg/ml

Österrike: Amiodaron-hameln 50 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions- /Infusionslösung


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-05-26


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

SPÄDNINGSANVISNINGAR:

Amiodaron Hameln 50 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning

- klar, blekgul steril lösning fri från partiklar

- pH 3,5-4,5

- För intravenös användning

Inkompatibiliteter

Amiodaron är inkompatibel med saltlösning och får endast administreras med glukos 50 mg/ml.

Vid användning av medicinsk utrustning eller hjälpmedel som innehåller plastmaterial såsom DEHP (di-2-etylhexylftalat) i närvaro av amiodaron, kan DEHP läcka ut. För att minska patientexponering för DEHP ska utspädd amiodaronlösning administreras via infusionsset som inte innehåller DEHP, t.ex. polyolefin (PE, PP) eller glas. Inga andra medel får blandas med amiondaroninfusioner.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns nedan.

Före användning ska det sterila koncentratet inspekteras visuellt för att säkerställa att lösningen är klar, fri från partiklar, missfärgningar och att behållaren inte är skadad. Lösningen ska endast användas om den är klar och behållaren är oskadad och intakt.

Spädning

L äkemedlet ska spädas med glukos 50 mg/ml.

Till varje ampull ska högst 250 ml glukos 50 mg/ml användas. Lösningar med högre spädningsvolym är instabila. Amiodaron, spädd i glukos 50 mg/ml till en koncentration < 0,6 mg/ml är inte stabil. Lösningar som innehåller mindre än 2 Amiodaron Hameln ampuller i 500 ml glukos 50 mg/ml är instabila och får ej användas.

Spädning ska ske under aseptiska förhållanden. Lösningen ska inspekteras visuellt före administrering med avseende på partiklar och missfärgning. Lösningen skall endast användas om den är klar och fri från partiklar.

Stabilitet i lösning

Utspädd produkt är fysikaliskt och kemiskt stabil i 24 timmar vid 25 °C.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör beredd lösning användas omedelbart efter spädning.

Om den inte används omedelbart är lagringstider och förhållanden före användning användarens ansvar och skulle normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8 °C, såvida inte utspädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.