Amaryl

Tablett 4 mg Glimepirid 90 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

195:65

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 03664798014419

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Amaryl

1 mg och 4 mg tabletter
glimepirid

Läs noga igenom hela denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
  Om du får biverkningar, tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Amaryl är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Amaryl
3. Hur du använder Amaryl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Amaryl ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Amaryl är och vad det används för

Amaryl är ett blodsockersänkande läkemedel i tablettform som tas via munnen. Detta läkemedel tillhör en blodsockersänkande grupp av läkemedel som kallas sulfonureider. Amaryl verkar genom att öka mängden insulin som frisätts från bukspottkörteln. Insulinet sänker sedan din blodsockernivå.

Vad Amaryl används för:

 • Amaryl används för att behandla en speciell sorts diabetes (diabetes mellitus typ 2) då enbart diet, motion och viktreduktion inte är tillräckligt för att kontrollera dina blodsockernivåer.

2. Vad du behöver veta innan du tar Amaryl

Använd inte Amaryl och kontakta din läkare om:

 • Du är allergisk mot: glimepirid eller andra sulfonureider (läkemedel som används för att sänka ditt blodsocker såsom glibenklamid) eller sulfonamider (läkemedel som används vid bakteriella infektioner såsom sulfametoxazol) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Du har diabetes mellitus typ 1

 • Du har diabetesketoacidos (en diabeteskomplikation där syranivån i din kropp är förhöjd och du kan känna av några av följande symtom: trötthet, sjukdomskänsla (illamående), ökat urineringsbehov och muskelstelhet)

 • Du befinner dig i diabeteskoma

 • Du lider av allvarlig njursjukdom

 • Du lider av allvarlig leversjukdom

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående passar in på dig. Vid osäkerhet ska du tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amaryl.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amaryl om:

 • Du håller på att återhämta dig från en skada, operation, feberinfektion eller från någon annan typ av stress, då kan det bli nödvändigt att temporärt ändra behandlingen

 • Du har allvarlig lever- eller njurpåverkan

Om du är osäker på om du lider av något av ovanstående, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amaryl.

Sänkta hemoglobinnivåer samt nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi) kan förekomma hos patienter som saknar enzymet glukos-6-fosfat dehydrogenas.

Tillgänglig information om behandling med Amaryl hos personer under 18 år är begränsad. Behandling av denna patientgrupp är därför ej rekommenderad.

Viktig information om hypoglykemi (lågt blodsocker)
När du tar Amaryl kan du få hypoglykemi (lågt blodsocker). Se nedan för ytterligare information om hypoglykemi, dess symtom och behandling.

Följande faktorer kan öka risken för hypoglykemi:

 • Undernäring, oregelbundna mattider, missat eller senarelagt födointag eller perioder av fasta

 • Dietförändringar

 • För hög dos Amaryl har administrerats

 • Vid nedsatt njurfunktion

 • Vid allvarlig leversjukdom

 • Om du lider av vissa hormonorsakade sjukdomar (rubbningar i sköldkörteln, hypofysen eller binjurebarken)

 • Alkoholkonsumtion (speciellt om du hoppar över en måltid)

 • Samtidig användning av vissa andra mediciner (se nedan “Andra läkemedel och Amaryl”)

 • Om du ökar din fysiska aktivitet och inte äter tillräckligt eller om du äter mat med mindre kolhydratinnehåll än vanligt

Tecken på hypoglykemi omfattar:

 • Hunger, huvudvärk, illamående, kräkningar, tröghet, trötthet, sömnstörningar, rastlöshet, aggressivitet, försämrad koncentrationsförmåga, sänkt vakenhetsgrad och reaktionsförmåga, depression, förvirring, tal- och synstörningar, sluddrigt tal, skakningar, partiell förlamning, sinnesförvirring, yrsel, hjälplöshet

 • Följande tecken kan också förekomma: svettning, klibbig hud, oro, ökad hjärtfrekvens, högt blodtryck, hjärtklappning, plötslig kraftig bröstsmärta som kan stråla ut till närliggande områden (angina pectoris, hjärtrytmrubbning)

Om blodsockernivåerna fortsätter att sjunka kan du råka ut för uttalad förvirring (delirium), utveckla kramper, förlorad självkontroll, ytlig andning, och långsammare hjärtfrekvens och du kan bli medvetslös. Den kliniska bilden av ett allvarligt blodsockerfall kan likna den vid stroke.

Behandling av hypoglykemi:
I de flesta fall försvinner tecknen på sänkt blodsocker mycket snabbt när du konsumerar någon sorts socker, t ex sockerbitar, söt juice eller sockrat te. Du ska därför alltid ha med dig någon form av socker (t ex sockerbitar). Kom ihåg att konstgjorda sötningsmedel inte är effektiva. Kontakta din läkare eller uppsök sjukhus om du inte blir bättre av intag av socker eller om dina symtom återkommer.

Laboratorietester
Sockernivån i ditt blod eller i din urin ska kontrolleras regelbundet. Din läkare kan också vilja ta blodprover för att undersöka dina blodcellsnivåer och din leverfunktion.

Barn och ungdomar

Amaryl rekommenderas ej för barn under 18 år.

Andra läkemedel och Amaryl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Din läkare kan vilja ändra doseringen av Amaryl om du tar några andra läkemedel vilka kan försvaga eller förstärka Amaryls effekt på din blodsockernivå.

Följande läkemedel kan öka Amaryls blodsockersänkande effekt vilket kan leda till en ökad risk för hypoglykemi (lågt blodsocker):

 • Andra läkemedel som används vid diabetesbehandling (såsom insulin, eller metformin)

 • Läkemedel vid behandling av smärta och inflammation (fenylbutazon, azapropazon och oxifenbutazon och aspirin-liknande läkemedel)

 • Läkemedel som används vid behandling av urinvägsinfektioner (såsom långverkande sulfonamider)

 • Läkemedel som används vid behandling av bakterie- och svampinfektioner (tetracykliner, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinolonantibiotika, klaritromycin)

 • Läkemedel som hämmar blodkoagulation (kumarinderivat såsom warfarin)

 • Läkemedel som främjar muskeluppbyggnad (anabola steroider)

 • Läkemedel som används vid ersättning av manligt könshormon

 • Läkemedel vid behandling av depression (fluoxetin, MAO-hämmare)

 • Läkemedel som sänker höga kolesterolnivåer (fibrater)

 • Läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare)

 • Läkemedel som kallas antiarytmika och som används för att kontrollera onormal hjärtrytm (disopyramid)

 • Läkemedel vid behandling av gikt (allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon)

 • Läkemedel vid behandling av cancer (cyklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid)

 • Läkemedel som används för viktreducering (fenfluramin)

 • Läkemedel som ökar blodcirkulationen när de ges i hög dos genom intravenös infusion (pentoxifyllin)

 • Läkemedel vid behandling av allergier i näsan såsom hösnuva (tritoqualin)

 • Läkemedel kallade sympatolytika som används vid behandling av högt blodtryck, hjärtsvikt eller vid symtom från prostatan

Följande läkemedel kan sänka Amaryls blodsockersänkande effekt. Detta kan leda till en ökad risk för hyperglykemi (hög blodsockernivå):

 • Läkemedel som innehåller kvinnliga könshormoner (östrogener, progestogener)

 • Läkemedel som verkar vätskedrivande (tiazider, diuretika)

 • Läkemedel som stimulerar sköldkörteln (såsom levotyroxin)

 • Läkemedel vid behandling av allergi och inflammation (glukokortikoider)

 • Läkemedel vid behandling av allvarlig psykisk störning (klorpromazin och andra fentiazinderivat)

 • Läkemedel som används för att öka hjärtfrekvensen, för att behandla astma eller nästäppa, hosta och förkylning, för att behandla övervikt, eller läkemedel som används under livshotande situationer (adrenalin och sympatomimetikum)

 • Läkemedel vid behandling av höga kolesterolnivåer (nikotinsyra)

 • Läkemedel vid långvarig behandling av förstoppning (laxermedel)

 • Läkemedel vid behandling av krampanfall (fenytoin)

 • Läkemedel vid behandling av oro och sömnproblem (barbiturater)

 • Läkemedel vid behandling av ökat tryck i ögat (acetazolamid)

 • Läkemedel vid behandling av högt blodtryck eller vid behandling av lågt blodsocker (diazoxid)

 • Läkemedel vid behandling av infektioner, tuberkulos (rifampicin)

 • Läkemedel vid behandling av allvarliga låga blodsockernivåer (glukagon)

Följande läkemedel kan förstärka eller försvaga Amaryls blodsockersänkande effekt:

 • Läkemedel vid behandling av magsår (så kallade H2-antagonister)

 • Läkemedel vid behandling av högt blodtryck eller hjärtsvikt såsom betablockerare, klonidin, guanetidin och reserpin. Dessa läkemedel kan även dölja tecknen på hypoglykemi, så speciella försiktighetsåtgärder ska iakttas när dessa används.

Amaryl kan antingen förstärka eller försvaga effekten av följande läkemedel:

 • Läkemedel som hämmar blodkoagulering (kumarinderivat såsom warfarin)

Kolesevelam, ett läkemedel som används för att sänka kolesterolet, har inverkan på upptaget av Amaryl. För att undvika denna effekt bör du ta Amaryl åtminstone 4 timmar före kolesevelam.

Amaryl tillsammans med mat, dryck och alkohol

Alkoholintag kan förstärka eller försvaga den blodsockersänkande effekten av Amaryl på ett oförutsägbart sätt.

Graviditet och amning

Graviditet

Amaryl ska ej användas under graviditet. Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid.

Amning

Amaryl kan passera över i bröstmjölken. Amaryl ska inte användas vid amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Din koncentrations- och reaktionsförmåga kan försämras om ditt blodsocker är sänkt (hypoglykemi) eller förhöjt (hyperglykemi) eller om din syn försämras till följd av dessa tillstånd. Ha alltid i åtanke att du kan utsätta dig själv eller andra (t ex vid bilkörning eller vid handhavande av maskiner) för fara. Rådråga din läkare om du kan köra bil om du:

 • ofta har episoder med hypoglykemi,

 • har mindre eller helt saknar varningssignaler på hypoglykemi


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Amaryl innehåller laktos

Amaryl innehåller laktos. Om din läkare sagt att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Amaryl

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning av detta läkemedel

 • Läkemedlet tas via munnen, precis innan eller i samband med dagens första mål (vanligen frukost). Om du inte äter frukost ska du ta läkemedlet enligt den anvisning som du fått av din läkare. Det är viktigt att ingen måltid uteblir när du använder Amaryl.

 • Tabletterna ska sväljas tillsammans med minst ett halvt glas vatten. Tabletterna får inte krossas eller tuggas.

 • Varje tablett kan delas i två lika stora doser.

Doseringsanvisning
Doseringen av Amaryl beror på dina behov, förutsättningar samt resultat av blod- och urinsockertest och bestäms av din läkare. Ta inte fler tabletter än vad din läkare ordinerat.

 • Vanlig startdos är en tablett Amaryl 1 mg dagligen

 • Om nödvändigt så kan din läkare öka dosen efter varje 1-2 veckors behandling

 • Den maximalt rekommenderade dosen är 6 mg Amaryl dagligen

 • Kombinationsbehandling med glimepirid plus metformin eller med glimepirid plus insulin kan bli aktuell. I dessa fall kommer din läkare bestämma lämplig dos av glimepirid, metformin eller insulin för dig

 • Om din vikt ändras eller om din livsstil förändras eller om du befinner dig i en stressig situation ska du informera din läkare eftersom det kan bli nödvändigt att justera dosen.

 • Om du tycker att effekten av ditt läkemedel är för svag eller för stark, ändra i sådana fall inte doseringen själv utan att först rådfråga din läkare

Om du har tagit för stor mängd av Amaryl

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har tagit för stor mängd Amaryl eller en extra dos finns det risk för hypoglykemi (tecken på hypoglykemi se avsnitt 2) - därför ska du omedelbart få i dig tillräckligt med socker (t ex sockerbitar, söt juice, sockrat te) samt genast kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112). Vid behandling av hypoglykemi hos barn som av olyckshändelse fått i sig Amaryl är det viktigt att mängden socker bestäms noggrant för att undvika att farlig hyperglykemi uppstår. Personer som är medvetslösa ska ej ges mat eller dricka.
Eftersom hypoglykemin kan vara ihållande är det viktigt att patienten är under noggrann kontroll tills faran är över. Inläggning på sjukhus kan vara nödvändigt, om inte annat som försiktighetsåtgärd. Ta med förpackning eller eventuella kvarvarande tabletter så att läkaren vet vad du tagit.

Allvarliga fall av hypoglykemi med medvetslöshet och allvarlig påverkan på nervsystemet kräver omedelbar medicinsk behandling och inläggning på sjukhus. Det bör säkerställas att det alltid finns en införstådd person som kan kontakta läkare vid nödsituationer.

Om du har glömt att ta Amaryl

Om du glömmer ta en dos, ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

Om du slutar att ta Amaryl

Om du avbryter eller avslutar behandling bör du vara medveten om att önskad blodsockersänkande effekt ej kan uppnås och att sjukdomen kan förvärras igen. Fortsätt att använda Amaryl tills din läkare berättar att du kan sluta behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart om för din läkare om du upplever några av följande symtom:

 • Allergiska reaktioner (inklusive inflammation i en kärlvägg, ofta med hudutslag) som kan utvecklas till allvarliga reaktioner med andningssvårigheter, blodtrycksfall och ibland även chock.

 • Onormal leverfunktion inklusive gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot), problem med gallutsöndring (gallstas), leverinflammation (hepatit) eller leversvikt

 • Allergiska hudreaktioner (överkänslighet) såsom klåda, utslag, nässelfeber och ljusöverkänslighet. En del lindriga allergiska reaktioner kan utvecklas till allvarliga reaktioner

 • Allvarlig hypoglykemi med medvetslöshet, anfall eller koma

Vissa patienter upplevde följande biverkningar under behandling med Amaryl:

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1000 användare):

 • Lägre blodsockerhalt (hypoglykemi) än normalt (se avsnitt 2)

 • Minskning av antalet blodceller:

  • Blodplättar (ökar risken för blödning eller risken för blåmärken)

  • Vita blodkroppar (ökar infektionsrisken)

  • Röda blodkroppar (huden kan bli blek och svaghet eller andnöd kan uppstå)

Dessa problem blir i regel bättre så fort du slutar att använda Amaryl

 • Viktökning

 • Håravfall

 • Förändringar i smakupplevelsen

Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 användare):

 • Allergiska reaktioner (inklusive inflammation i en kärlvägg, ofta med hudutslag) som kan utvecklas till allvarliga reaktioner med andningssvårigheter, blodtrycksfall och ibland även chock. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart kontakta läkare

 • Onormal leverfunktion inklusive gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot), problem med gallutsöndring (gallstas), leverinflammation (hepatit) eller leversvikt. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart kontakta läkare

 • Sjukdomskänsla eller sjukdomstillstånd, diarré, mättnadskänsla eller uppsvälld mage och buksmärtor

 • Minskning av natriumhalten i blodet (syns på blodtester)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare) :

 • Allergiska hudreaktioner (överkänslighet) såsom klåda, utslag, nässelfeber och ljusöverkänslighet. En del lindriga allergiska reaktioner kan utvecklas till allvarliga reaktioner med svälj- eller andningssvårigheter, uppsvullnad av läppar, svalg eller tunga. Om du får någon av dessa symtom ska du därför omedelbart kontakta läkare.

 • Allergiska reaktioner mot sulfonureider, sulfonamider eller liknande läkemedel kan inträffa

 • Synstörningar kan uppträda i början av behandlingen p g a förändringar i blodsockernivåerna. Detta problem förbättras dock.

 • Förhöjda leverenzymnivåer

 • Svår ovanlig blödning eller blåmärken under huden.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Amaryl ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30ºC.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Använd inte detta läkemedel vid synliga tecken på försämring.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är glimepirid
  Varje tablett innehåller 1 mg eller 4 mg glimepirid beroende på styrkan på blistret eller förpackningen

 • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykollat (typ A), magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, povidon 25000

 • Därutöver innehåller tabletterna färgämnen:

  • 1 mg tabletter innehåller röd järnoxid (E172)

  • 4 mg tabletter innehåller indigokarmin aluminiumlack (E132)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje tablett av Amaryl är avlång och skårad på båda sidorna. Varje tablett kan delas i lika stora doser. De olika styrkorna skiljer i färg:

 • 1 mg tabletter är rosa

 • 4 mg tabletter är ljusblå

Amaryl finns i blisterförpackningar om 14, 15 (endast Amaryl 1 mg), 20, 28, 30, 50, 60, 90, 112, 120, 280 och 300 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare i Sverige: Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

Tillverkare:

 • Sanofi S.r.l., Strada Statale17, Km 22, 67019 Scoppito (L`Aquila) Italien

 • Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Höchst-Brüningstraße 50, 65926 Frankfurt am Main, Tyskland

 • Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Frankrike

Detta läkemedel är godkänt i EEA:s medlemsländer under följande namn:

 • Amaryl: Österrike, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Storbritannien

 • Amaryl Tablete: Slovenien

 • Amaryl Tabletes: Lettland

 • Amaryl Tabletès: Litauen

 • Amarylle: Belgien, Luxemburg

 • Amarel: Frankrike

 • Solosa: Grekland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-16