Altifex 120 mg

Fexofenadin, filmdragerad tablett, 30 st

93:-

Ord. butikspris 137:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel.Altifex används för att lindra symtom som förekommer vid hösnuva (säsongsbunden allergisk rinit) såsom nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa och kliande, röda och vattniga ögon. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Altifex 120 mg tabletter används hos vuxna och ungdomar över 12 års ålder för att lindra symtom som förekommer vid hösnuva (säsongsbunden allergisk rinit) såsom nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa och kliande, röda och vattniga ögon.

Jämförpris 4:57/ST

EAN: 07046264140635

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning Varje filmdragerad tablett innehåller 120 mg fexofenadinhydroklorid, motsvarande 112 mg fexofenadin. Förteckning över hjälpämnen Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa Kroskarmellosnatrium Majsstärkelse Povidon Magnesiumstearat Filmdragering: Hypromellos (E464) Titandioxid (E 171) Makrogol 400 Makrogol 4000 Järnoxid, gul (E 172) Järnoxid, röd (E 172)

Vanlig dos är 1 tablett (120 mg) en gång om dagen för vuxna och barn från 12 år och uppåt. Ta tabletterna tillsammans med vatten.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Altifex

120 mg filmdragerade tabletter
fexofenadinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Altifex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Altifex
3. Hur du tar Altifex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Altifex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Altifex är och vad det används för

Fexofenadinhydroklorid, som är den aktiva substansen i läkemedlet, tillhör en läkemedelsgrupp som kallas antihistaminer.

Altifex 120 mg tabletter används hos vuxna och ungdomar över 12 års ålder för att lindra symtom som förekommer vid hösnuva (säsongsbunden allergisk rinit) såsom nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa och kliande, röda och vattniga ögon.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du tar Altifex

Ta inte Altifex:

 • om du är allergisk mot fexofenadinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Altifex

 • om du är äldre.

 • om du har njur- eller leverproblem.

 • om du har eller har haft hjärtsjukdom eftersom detta läkemedel kan ge en snabb eller oregelbunden hjärtrytm

Barn

Läkemedlet rekommenderas inte för barn under 12 år.

Andra läkemedel och Altifex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du använder läkemedel mot magbesvär som innehåller aluminium eller magnesium, bör du vänta cirka 2 timmar från det att du har tagit ett sådant läkemedel innan du tar Altifex. I annat fall kan upptaget av Altifex minska och effekten påverkas.

Om du tar fexofenadin tillsammans med erytromycin eller ketokonazol, eller tillsammans med en kombinationsdos av lopinavir och ritonavir, kan fexofenadinnivåerna i blodet öka. Detta kan leda till ökade biverkningar.

Allergitester: Om du ska göra ett allergitest måste du sluta ta detta läkemedel tre dagar innan testet.

Altifex med mat och dryck

Ta Altifex tillsammans med vatten.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Om du är gravid ska du bara använda Altifex om din läkare anser att det är absolut nödvändigt.

Amning

Du bör inte använda Altifex om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Sannolikt påverkar Altifex inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Altifex

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Vanlig dos är 1 tablett (120 mg) en gång om dagen för vuxna och barn från 12 år och uppåt.

Ta tabletterna tillsammans med vatten.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

Använd inte Altifex i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Altifex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen vid överdos är yrsel, dåsighet, trötthet och muntorrhet.

Om du har glömt att ta Altifex

Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så fort som du upptäcker detta, om det inte snart är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna som presenteras nedan har upplevts av personer som använder fexofenadin och de delas in i vanliga eller mindre vanliga biverkningar.

Berätta omedelbart för läkaren och avsluta behandlingen med Altifex om du svullnar upp i ansikte, läppar, tunga eller hals och får andningssvårigheter, eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk, dåsighet, yrsel.

 • Illamående

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Trötthetskänsla

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): 

 • Allergiska hudreaktioner, så som eksem, nässelutslag och klåda, oväntade ansvällningar (ödem), tryck över bröstet, andfåddhet och blodvallningar

 • Sömnsvårigheter, oro, mardrömmar eller överdrivet drömmande.

 • Snabb hjärtrytm, hjärtslag som känns.

 • Diarré.

 • Hudutslag, nässelutslag, klåda

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Altifex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. Dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är fexofenadinhydroklorid.

Altifex 120 mg: varje tablett innehåller 120 mg fexofenadinhydroklorid, motsvarande 112 mg fexofenadin.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, majsstärkelse, povidon och magnesiumstearat. Tablettdrageringen innehåller hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol 400, makrogol 4 000, gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Altifex 120 mg: persikofärgade, avlånga, filmdragerade tabletter, släta på båda sidor.

Förpackningsstorlekar: 2, 7, 10, 15, 20, 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

DK-5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark:

Altifex

Sverige:

Altifex

Norge:

Altifex

Tyskland:

Fexofenaderm 120 mg Filmtabletten

Fexofenaderm 180 mg Filmtabletten


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-03-17