Alprazolam STADA

Tablett 0,25 mg Alprazolam 20 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

54:60

Köp via recept

EAN: 07046260157637

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Alprazolam STADA

0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletter
alprazolam
laktos och natrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar tadetta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Alprazolam STADA är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Alprazolam STADA
3. Hur du använder Alprazolam STADA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Alprazolam STADA ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Alprazolam STADA är och vad det används för

Alprazolam Stada tillhör en grupp läkemedel som kallas ”bensodiazepiner” (lugnande medel).


Alprazolam Stada används för behandling av ångestsymtom som är svåra, handikappande eller orsakar patienten stora obehag.

Tabletterna är endast avsedda för kortvarigt bruk.

Alprazolam som finns i Alprazolam Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Alprazolam STADA

Använd inte Alprazolam STADA

 • om du du är allergisk mot alprazolam, andra benzodiazepiner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du lider av ett tillstånd som kallas ”sömnapné” där du ibland slutar andas under en kort tid medan du sover.

 • om du har muskelsjukdomen myasthenia gravis

 • om du har svåra andningsproblem

 • om du har allvarliga leverproblem

 • om du har en akut förgiftning orsakad av alkohol eller andra droger som påverkar centrala nervsystemet.

Tala med din läkare om du är osäker på något av ovanstående.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Alprazolam Stada:

 • om du missbrukar eller har missbrukat alkohol, narkotika eller läkemedel

 • om du har tagit Alprazolam Stada under lång tid eftersom effekten kan minska

 • om du har problem med dina lungor, njurar eller lever.

Användning av Alprazolam Stada kan leda till fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstidens längd. Därför måste behandlingstiden vara så kort som möjligt.

Du märker psykiskt beroende genom att du inte vill sluta ta medicinen. Fysiskt beroende betyder att abstinenssymtom uppkommer när behandlingen med denna medicin avbryts plötsligt. Risken är också större hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol och läkemedel (se även avsnitt 3 "Om du slutar att ta Alprazolam Stada”).

Under behandling med Alprazolam Stada kan ditt minne försämras. Detta inträffar oftast flera timmar efter det att du har tagit läkemedlet. Kontakta din läkare om du upplever sådana symptom.

Om du lider av psykos, en allvarlig psykisk sjukdom som stör ditt beteende, handlingar och självkontroll, så är behandling med Alprazolam Stada inte lämpligt.

Behandling med Alprazolam Stada kan öka risken för att utveckla tankar om att skada dig själv eller begå självmord om du lider av:

 • svår depression

 • ångest i samband med svår depression.

Fråga din läkare innan du påbörjar behandling med Alprazolam Stada.

Om behandling med Alprazolam Stada är nödvändigt och du är svårt deprimerad eller tidigare har haft självmordstankar eller tankar på att skada dig själv, kan din läkare komma att följa din behandling noggrant. Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus, om du utvecklar tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Äldre

Var särskilt försiktig när du använder Alprazolam Stada om du är äldre, på grund av risken för ökad trötthet och / eller muskelsvaghet, som kan öka risken för att falla.

Barn och ungdomar

Alprazolam Stada rekommenderas inte för användning av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Alprazolam STADA


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av behandlingen kan påverkas om Alprazolam Stada används tillsammans med andra läkemedel som används för att behandla nedanstående tillstånd. Din läkare kan då behöva justera din dos.

 • psykiska problem (antipsykotiska läkemedel inklusive klozapin)

 • sömnstörningar (sömntabletter)

 • allergi eller hösnuva (vissa antihistaminer)

 • om du genomgår en större operation (anestesi)

 • svår smärta (narkotiska analgetika)

 • behandling mot drogberoende (ersättande behandling)

 • problem som ångest eller depression, inklusive vissa antidepressiva medel som innehåller fluoxetin, fluvoxamin eller nefazodon

 • hjärtsvikt (digoxin)

 • infektioner (antibiotika) innehållande erytromycin, klaritromycin eller telitromycin

 • svampinfektioner (itrakonazol, flukonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol)

 • läkemedel för att behandla kärlkramp och högt blodtryck, som t ex diltiazem

 • hiv och AIDS, så kallade hiv-proteashämmare

 • halsbränna och magsår, som t.ex. cimetidin

 • astma och luftrörskatarr, som t ex teofyllin

 • epilepsi, som t.ex. karbamazepin

 • muskelavslappnande läkemedel. När de används tillsammans med alprazolam kan den muskelavslappnande effekten öka, vilket medför risk för fallskador.

Samtidig användning av Alprazolam Stada och opioidläkemedel (starka smärtstillande läkemedel, läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner) ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Alprazolam Stada samtidigt med opioidläkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något opioidläkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

Alprazolam STADA med mat, dryck och alkohol

Du ska inte dricka alkohol när du tar Alprazolam Stada eftersom kombinationen kan göra dig sömnig.


Tabletterna bör tas tillsammans med lite vätska och kan tas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns en risk att fostret kan påverkas. Under graviditet får alprazolam endast användas efter din läkares noggranna värdering av nyttan i förhållandet till risken. Din läkare avgör om nyttan av behandlingen överväger risken för det ofödda barnet och om läkemedlet är lämpligt för dig.

Använd inte Alprazolam Stada om du ammar. Alprazolam passerar över i bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Alprazolam Stada kan försämra din reaktions- och koncentrationsförmåga genom att du känner dig dåsig och/eller glömsk. Kör inte bil eller använd maskiner om du påverkas på detta sätt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Alprazolam STADA innehåller laktos och natrium

Laktos: Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.

Natriumbensoat: Detta läkemedel innehåller 0,12 mg natriumbensoat per tablett.

Natrium: Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Alprazolam STADA

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

 • Initialdos: 0,25 - 0,5 mg tre gånger dagligen.

 • Underhållsdos: 0,5 mg - 3 mg dagligen, uppdelat i separata doser som din läkare har förskrivit. Vid behov kan din läkare öka din dos i intervaller om 3-4 dagar. Den maximala dosen 3 mg ska inte överskridas.

Vanligtvis ska behandlingen med Alprazolam Stada vara kortvarig. Den totala behandlingstiden bör inte överskrida 8-12 veckor, inklusive tid för gradvis minskning av dosen och för att avsluta behandlingen (se avsnitt "Om du slutar att ta Alprazolam Stada").Tabletterna bör tas tillsammans med lite vätska. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

Patienter med andningssvårigheter
Om du lider av andningssvårigheter (kronisk respiratorisk insufficiens) kan din läkare ordinera dig en lägre dos. Alprazolam Stada får inte användas av patienter med allvarliga andningssvårigheter.

Äldre patienter eller patienter med njur- och/eller leverproblem
Dessa patienter kan behöva en lägre dos. Din läkare kommer att avgöra din individuella dos.

Den vanliga dosen för dessa patienter är:

 • Initialdos: 0,25 mg två till tre gånger dagligen.

 • Underhållsdos: 0,5 - 0,75 mg dagligen, uppdelat i separata doser. Din läkare kan öka dosen stegvis med högst 0,5 mg var tredje dag. Den maximala dosen är: 0,75 mg - 1,5 mg dagligen.

Om du använt för stor mängd av Alprazolam STADA

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering kan vara:

 • yrsel

 • sömnighet

 • medvetslöshet

 • muskelsvaghet

 • svårigheter att samordna kroppsrörelser (ataxi)

 • reaktioner som t.ex. aggressivitet, hallucinationer och rastlöshet.

Om du har glömt att använda Alprazolam STADA

Om du har glömt att ta din medicin på den vanliga tidpunkten, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du är osäker fråga läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att använda Alprazolam STADA

Rådgör alltid med din läkare innan du avbryter behandlingen.

Om behandlingen avbryts plötsligt kan det leda till utsättningssymtom som huvudvärk, muskelsmärtor, svår ångest, rastlöshet, förvirring, irritation och sömnstörningar.
I allvarliga fall kan följande symptom uppstå: förändrad verklighetsuppfattning, förändrad personlighetsupplevelse (en känsla av att du är utanför din egen kropp), känselbortfall och stickande känsla i armar och ben, överkänslighet för ljus, ljud och beröring, hallucinationer och epileptiska anfall (krampanfall).  Dessa besvär kan inträffa flera dagar efter att du har slutat ta tabletterna.
När behandlingen med alprazolam upphör kan symtom som ursprungligen var orsaken till behandling med Alprazolam Stada återkomma och med större intensitet än tidigare. Förutom de symtom som anges ovan, kan även humörsvängningar förekomma.

Din läkare kommer därför att minska dosen gradvis när behandlingen avslutas. Dosreduktionen sker efter individuellt behov, då nedtrappningen beror på flera faktorer (t.ex. behandlingstidens längd och din dagliga dos). Vanligtvis bör dosen minskas gradvis med 0,5 mg alprazolam var tredje dag. För vissa personer kan dosen behöva minskas ännu långsammare. Fråga din läkare om hur du ska minska dosen gradvis.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Alprazolam Stada och kontakta din läkare snarast möjligt om du får någon av följande biverkningar:

 • en gul missfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

 • motsägelsefulla reaktioner såsom ångest, rastlöshet, upprördhet, irritabilitet, aggressivitet, vanföreställningar, raseriutbrott, mardrömmar, ökad sömnlöshet, förnimmelser av saker som inte finns (hallucinationer), svår psykisk sjukdom där kontrollen över det egna beteendet och handlingarna rubbas (psykos), olämpligt beteende och andra beteendestörningar. Dessa motsägelsefulla reaktioner inträffar oftare hos äldre patienter

 • depression/depressiva tankar.

Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Alprazolam Stada:

Du kan rådfråga din läkare med jämna mellanrum. Tala om för honom under dessa rutinmässiga undersökningar, om du upplever eller upplevt någon av följande möjliga biverkningar.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Domningskänsla, dåsighet.

Vanliga ( 1 av 10 användare): kan förekomma hos upp till
Minskad aptit, förvirring, svårigheter att samordna kroppsrörelser (ataxi), koordinationssvårigheter, talsvårigheter, koncentrationssvårigheter, yrsel, huvudvärk, dimsyn, förstoppning, diarré, illamående, svaghetskänsla (asteni), irritation, depression.

Försämring av minnet kan förekomma som en vanlig biverkning. vilket kan leda till olämpligt beteende (se även avsnitt 2 "Varningar och försiktighet").

Mindre vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Hudreaktioner, inflammation i huden (dermatit), kräkningar, ökad nivå i blodet av hormonet prolaktin, menstruationsstörningar hos kvinnor, förändrad sexualdrift, svårigheter att ha sex, aggressivitet, fientligt beteende, hallucinationer, raseriattacker, ångest, upprördhet, sömnstörningar, onormala tankar, nervositet, ökad aktivitet, minnesförlust, svaghet i muskler som ökar risken för fall, skakningar, problem med levern och gulsot (orsakar gulfärgning av huden och ögonvitorna), muskelspänning, urinvägsproblem, inkontinens, viktändringar, ökat tryck i ögat.

Sällsynta ( kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Muntorrhet.

Har rapporterats ( förekommer hos okänt antal användare):

 • hjärtklappning

 • nedsatt uppmärksamhet, trötthet (utmattning)

 • lågt blodtryck

 • svullnad av anklar, fötter eller fingrar

 • nedsatt aptit, ökad aptit och problem att svälja

 • ökad salivbildning

 • nästäppa

 • leverinflammation (hepatit).

Tidigare oupptäckt depression kan bli tydlig hos känsliga personer.

Fysiskt och psykiskt beroende kan utvecklas under behandlingen. Om behandlingen avslutas plötsligt kan därför vissa symtom uppstå (se även avsnitt 3 "Om du slutar att ta Alprazolam Stada").

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Alprazolam STADA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är alprazolam. Varje tablett innehåller 0,25 mg, 0,5 mg eller 1mg alprazolam.

 • Övriga innehållsämnen är: natriumdokusat, natriumbensoat, pregelatiniserad stärkelse, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Alprazolam Stada tabletter 0,5 mg innehåller även erytrosin aluminiumlack (färgämne E127).

Alprazolam Stada tabletter 1,0mg innehåller även indigokarminaluminiumlack (färgämne E132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alprazolam Stada 0,25 mg: vita, ovala, skårade tabletter
Alprazolam Stada 0,5 mg: rosa, ovala, skårade tabletter
Alprazolam Stada 1 mg: ljusblå, ovala, skårade tabletter

Förpackningsstorlekar: 

0,25 mg/0,5 mg: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 84, 90, 100, 200, 250, 500 och 1000 tabletter i tryckförpackning.
1 mg: 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 84, 90, 100, 200, 250, 500 och 1000 tabletter i tryckförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tiillverkare

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstr. 1
84529 Tittmoning
Tyskland

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holland

Stada Arzneimittel Gesellschaft m.b.H.

Muthgasse 36/2

A-1190 Wien

Österrike
Denna bipacksedel ändrades senast

2019-04-10