Alendronate/Cholecalciferol Accord

Tablett 70 mg/2800 IE Alendronat + kolecalciferol 12 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

358:60

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 5055565755426

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Alendronate/Cholecalciferol Accord

70 mg/2800 IE, 70 mg/5600 IE Tabletter
alendronsyra/kolekalciferol (vitamin D3)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Det är särskilt viktigt att förstå informationen i avsnitt 3 innan du tar detta läkemedel.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Alendronate/Cholecalciferol Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord
3. Hur du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Alendronate/Cholecalciferol Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Alendronate/Cholecalciferol Accord är och vad det används för

Vad är Alendronate/Cholecalciferol Accord?

Alendronate/Cholecalciferol Accord är en tablett som innehåller de två aktiva substanserna alendronsyra (brukar kallas alendronat) och kolekalciferol, även kallat vitamin D3.

Vad är alendronat?

Alendronat tillhör en grupp icke-hormonella läkemedel som kallas bisfosfonater. Alendronat förhindrar den minskning av benmassa som uppträder hos kvinnor i samband med klimakteriet och hjälper till att återuppbygga skelettet. Det minskar risken för att få ryggkots- och höftfrakturer.

Vad är D‑vitamin?

D‑vitamin är ett livsnödvändigt näringsämne som behövs för kalciumupptag och för ett friskt skelett. Kroppen kan bara ta upp kalcium ordentligt från maten om den har tillräckligt mycket D‑vitamin. Ytterst få livsmedel innehåller D‑vitamin. Den främsta källan är genom solljusexponering under sommaren då D‑vitamin bildas i vår hud. Då vi åldras minskar bildningen av D‑vitamin i huden. D‑vitaminbrist kan leda till minskning av benmassan och osteoporos (benskörhet). Allvarlig D‑vitaminbrist kan orsaka muskelsvaghet som kan leda till fall och öka risken för benbrott (frakturer).

Vad används Alendronate/Cholecalciferol Accord för?

Din läkare har ordinerat Alendronate/Cholecalciferol Accord för att behandla din osteoporos (benskörhet) och för att du löper risk att få D‑vitaminbrist. Alendronate/Cholecalciferol Accord minskar risken för frakturer (benbrott) i ryggkotor och höfter hos kvinnor efter klimakteriet.

Vad är osteoporos?

Osteoporos leder till förtunning och försvagning av skelettet. Det är vanligt hos kvinnor efter klimakteriet. Vid klimakteriet slutar äggstockarna att producera det kvinnliga könshormonet, östrogen, som hjälper till att hålla kvinnans skelett friskt. Följden blir att benmassan minskar och att skelettet blir svagare. Ju tidigare en kvinna når klimakteriet, desto större är risken för att få osteoporos.

I ett tidigt skede är osteoporos en sjukdom som vanligen saknar symtom. Utan behandling kan osteoporos dock leda till frakturer. Även om frakturer vanligen orsakar smärta kan frakturer i ryggkotor passera obemärkta tills de ger upphov till längdminskning. Frakturer kan uppstå under vardagliga sysslor, som t.ex. lyft eller i samband med mindre skador som i vanliga fall inte leder till frakturer. Benbrott uppträder vanligtvis i höften, ryggkotor eller handleder och kan förutom smärta leda till större problem som böjd kroppshållning (tilltagande kyfos, kutryggighet) och minskad rörlighet.

Hur osteoporos kan behandlas?

Utöver din behandling med Alendronate/Cholecalciferol Accord, kan din läkare föreslå förändringar av din livsstil för att förbättra ditt tillstånd, som exempelvis att:

Sluta röka

Rökning tycks öka hastigheten med vilken du förlorar benmassa och kan därför öka risken för benbrott.

Motionera

På samma sätt som musklerna, behöver skelettet motion för att förbli starkt och friskt. Diskutera med din läkare innan du påbörjar ett motionsprogram.

Äta balanserad kost

Din läkare kan ge dig råd beträffande din kosthållning och behovet av eventuella kosttillskott.

Alendronsyra och kolekalciferol som finns i Alendronate/Cholecalciferol Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord

Ta inte Alendronate/Cholecalciferol Accord

 • om du är allergisk mot alendronatnatriumtrihydrat, kolekalciferol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har vissa problem med din matstrupe, som förträngning eller sväljsvårigheter

 • om du har svårt att stå eller sitta upprätt i minst 30 minuter

 • om din läkare sagt att du har lågt kalciumvärde i blodet.

Om du tycker att något av ovanstående stämmer på dig, så låt bli att ta tabletterna. Tala först med din läkare och följ sedan de råd du får.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord om:

 • du lider av njurproblem

 • du har eller nyligen har haft svälj- eller matsmältningsproblem

 • din läkare har talat om för dig att du har Barretts esofagus (ett tillstånd förenat med cellförändringar i nedre delen av matstrupen)

 • du har fått veta att du har problem att ta upp mineraler från magen eller tarmarna (malabsorptionssyndrom)

 • du har dålig tandhälsa, tandköttsbesvär, en planerad tandutdragning eller inte får regelbunden tandvård

 • du har cancer

 • du behandlas med cellgifter eller strålning

 • du tar t.ex. bevacizumab eller talidomid (så kallade angiogeneshämmare) som används för att behandla cancer

 • du tar kortikosteroider (t.ex. prednisolon eller dexametason) som används för att behandla sjukdomar såsom astma, reumatoid artrit och svåra allergier

 • du är eller har varit rökare (då detta kan öka risken för tandbesvär).

Du kan få rådet att genomgå en tandkontroll innan behandling med Alendronate/Cholecalciferol Accord inleds.

Det är viktigt att upprätthålla en god munhygien vid behandling med Alendronate/Cholecalciferol Accord. Du bör genomgå regelbundna tandkontroller under hela din behandling. Du bör kontakta din läkare eller tandläkare om du upplever några problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad.

Irritation, inflammation eller sår på matstrupen ofta med symtom som smärta lokaliserad bakom bröstbenet, halsbränna eller smärta/svårigheter att svälja kan uppträda särskilt om du inte dricker ett helt glas vatten och/eller inte väntar minst 30 minuter med att lägga dig efter att Alendronate/Cholecalciferol Accord tagits. Dessa biverkningar kan förvärras om du fortsätter ta Alendronate/Cholecalciferol Accord efter att ha fått dessa symtom.

Barn och ungdomar

Alendronate/Cholecalciferol Accord ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Alendronate/Cholecalciferol Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är troligt att kalciumtillskott, antacida och vissa läkemedel som tas via munnen kan påverka upptaget av Alendronate/Cholecalciferol Accord om de tas samtidigt. Det är därför viktigt att du följer råden i avsnitt 3 Hur du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord och väntar minst 30 minuter före intag av något annat läkemedel eller kosttillskott.

Vissa läkemedel mot reumatism eller långvarig smärta, som kallas NSAID (t.ex. acetylsalicylsyra eller ibuprofen), kan orsaka matsmältningsproblem. Försiktighet bör därför iakttas när dessa läkemedel tas samtidigt som Alendronate/Cholecalciferol Accord.

Det är troligt att vissa läkemedel eller livsmedelstillsatser kan förhindra D‑vitaminet i Alendronate/Cholecalciferol Accord från att tas upp i din kropp, detta gäller även för konstgjord fettersättning, mineraloljor, viktminskningsläkemedlet orlistat och de kolesterolsänkande läkemedlen kolestyramin och kolestipol. Läkemedel mot krampanfall (som fenytoin eller fenobarbital) kan minska effekten av D‑vitamin.

Ytterligare tillskott av D‑vitamin kan behövas för vissa individer.

Alendronate/Cholecalciferol Accord med mat och dryck

Det är troligt att mat och dryck (även mineralvatten) kan göra att Alendronate/Cholecalciferol Accord blir mindre effektivt om de tas samtidigt. Det är därför viktigt att du följer råden i avsnitt 3 Hur du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord. Du måste vänta minst 30 minuter innan du äter eller dricker något, förutom vatten.

Graviditet och amning

Alendronate/Cholecalciferol Accord är endast avsett för kvinnor efter klimakteriet. Ta inte Alendronate/Cholecalciferol Accord om du är eller misstänker att du är gravid eller om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar (t.ex. dimsyn, yrsel eller svår ben-, muskel- eller ledvärk) har rapporterats med Alendronate/Cholecalciferol Accord som kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar). Om du upplever någon av dessa biverkningar bör du inte framföra fordon innan du mår bättre.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Alendronate/Cholecalciferol Accord innehåller laktos och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Alendronate/Cholecalciferol Accord innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta en Alendronate/Cholecalciferol Accord tablett en gång per vecka.

Följ dessa instruktioner noga.

 1. Välj den veckodag som passar dig bäst. Ta en tablett Alendronate/Cholecalciferol Accord den dag du valt, varje vecka.


  Det är mycket viktigt att följa instruktionerna 2), 3), 4) och 5) för att Alendronate/Cholecalciferol Accord tabletten ska nå din mage snabbt och för att minska risken för irritation i matstrupen.


 2. Efter att du stigit upp för dagen och innan du ätit eller druckit något eller tagit annan medicin, svälj din Alendronate/Cholecalciferol Accord tablett hel med ett helt glas med enbart vatten (inte mineralvatten) (inte mindre än 200 ml) för att Alendronate/Cholecalciferol Accord ska tas upp ordentligt.

  • Ta inte tabletten tillsammans med mineralvatten (varken med eller utan kolsyra).

  • Ta inte tabletten tillsammans med kaffe eller te.

  • Ta inte tabletten tillsammans med juice eller mjölk.

  Krossa eller tugga inte tabletten och låt den inte heller lösas upp i munnen p.g.a. risken för sår i munnen.


 3. Ligg inte ner – håll dig helt upprätt (sitt, stå eller gå) – under minst 30 minuter efter att du svalt tabletten. Ligg inte ner förrän efter du ätit dagens första mål.


 4. Ta inte Alendronate/Cholecalciferol Accord vid sänggåendet eller innan du stigit upp för dagen.


 5. Om du får svårt och/eller det är smärtsamt att svälja, smärta lokaliserad bakom bröstbenet eller nytillkommen eller förvärrad halsbränna, sluta ta Alendronate/Cholecalciferol Accord och kontakta din läkare.


 6. Vänta minst 30 minuter efter att du svalt Alendronate/Cholecalciferol Accord innan du tar dagens första mål mat, dryck eller andra läkemedel, gäller även antacida, kalciumtillskott och vitaminer. Alendronate/Cholecalciferol Accord har bara effekt om du tar tabletten när din mage är tom.

Om du har tagit för stor mängd av Alendronate/Cholecalciferol Accord

Om du av misstag tar för många tabletter, drick ett helt glas mjölk och kontakta omedelbart din läkare. Försök inte framkalla kräkning och lägg dig inte ner.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Alendronate/Cholecalciferol Accord

Om du glömmer ta en dos, ta bara en tablett morgonen efter att du kommit på det. Ta inte två tabletter samma dag . Återgå sedan till att ta en tablett en gång per vecka, på den veckodag du tidigare valt.

Om du slutar att ta Alendronate/Cholecalciferol Accord

Det är viktigt att du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord så länge som din läkare ordinerat läkemedlet. Eftersom det inte är känt hur länge du kommer att ta Alendronate/Cholecalciferol Accord bör du regelbundet diskutera behovet av att fortsätta behandlingen med detta läkemedel med läkaren, för att avgöra om Alendronate/Cholecalciferol Accord fortfarande är rätt för dig.

I kartongen för Alendronate/Cholecalciferol Accord finns ett instruktionskort. Det innehåller viktig information som påminner dig om hur du ska ta Alendronate/Cholecalciferol Accord på rätt sätt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Uppsök omgående läkare om du märker några av följande biverkningar, som kan vara allvarliga och för vilka du kan behöva omedelbar medicinsk behandling:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • halsbränna, smärta/svårigheter att svälja; sår i matstrupen som kan ge smärta bakom bröstbenet, halsbränna eller smärta/svårigheter att svälja.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • allergiska reaktioner såsom nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg vilket kan orsaka andnings- och sväljsvårigheter, samt allvarliga hudreaktioner

 • smärta i munnen och/eller i käken, svullnad eller sår i munnen, domningar eller tyngdkänsla i käken eller tandlossning. Detta kan vara tecken på benskador i käken (osteonekros), vanligtvis förenade med fördröjd läkning och infektioner, ofta efter tandutdragning. Kontakta din läkare och tandläkare om du upplever sådana symtom

 • ovanliga lårbensbrott, särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet, kan förekomma i sällsynta fall. Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott

 • svår smärta i skelett, muskler och/eller leder.

Andra biverkningar utgörs av

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • smärta i skelett, muskler och/eller leder vilken ibland kan vara svår.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • ledsvullnad

 • buksmärta, obehagskänsla i magen eller rapningar efter att ha ätit, förstoppning, fyllnadskänsla eller gaser i magen, diarré, väderspänningar

 • håravfall, klåda

 • huvudvärk, yrsel

 • trötthet, svullnad av händer eller ben.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • illamående, kräkningar

 • irritation eller inflammation i matstrupen eller magen

 • svart eller tjärliknande avföring

 • dimsyn, smärta eller rodnad i ögat

 • utslag, hudrodnad

 • övergående influensaliknande symtom såsom värkande muskler, allmän sjukdomskänsla och ibland med feber vanligtvis i början av behandlingen

 • smakförändringar.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • symtom på lågt kalcium i blodet såsom muskelkramper eller spasmer och/eller stickningar i fingrarna eller runt munnen

 • sår i magsäck eller tolvfingertarm (ibland allvarliga eller med blödning)

 • trängre passage i matstrupen

 • utslag som förvärras av solljus

 • sår i munnen.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Alendronate/Cholecalciferol Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter EXP.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fukt- och ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är alendronsyra och kolekalciferol (vitamin D3).

 • Varje Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/2800 IE tablett innehåller 70 mg alendronsyra som alendronatnatriumtrihydrat och 70 mikrogram (2800 IE) kolekalciferol (vitamin D3).

 • Varje Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/5600 IE tablett innehåller 70 mg alendronsyra som alendronatenatriumtrihydrat) och 140 mikrogram (5600 IE) kolekalciferol (vitamin D3).

 • Övriga innehållsämnen är laktos, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, raffinerad solrosolja, butylhydroxytoluen (BHT)‑E321, gelatin, sackaros, majsstärkelse, och aluminiummagnesiumsilikat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/2800 IE tabletter är avlånga, vita till vitaktiga, bikonvexa tabletter präglade med 2800 på ena sidan och med en längd på 12,3±0,2 mm och en bredd på 6,5±0,2 mm.

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/5600 IE tabletter är modifierade rektangulärformade, vita till vitaktiga tabletter graverade med 5600 på ena sidan och med en längd på 11,4±0,2 mm och en bredd på 7,2±0,2 mm.

Tabletterna levereras i Aluminium/Aluminium (PA/AL/PVC – Aluminium) folieblister i kartong innehållande 4 eller 12 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Pharmathen International S.A

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300,

Grekland

PHARMATHEN S.A.

Dervenakion 6

Pallini Attiki, 15351,

Grekland


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-02-26