Acetylcystein Teva

Brustablett 200 mg Acetylcystein 5 x 20 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

111:49

Köp via recept

EAN: 07046265890119

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Acetylcystein Teva

200 mg brustablett
acetylcystein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Acetylcystein Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Teva
3. Hur du använder Acetylcystein Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Acetylcystein Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Acetylcystein Teva är och vad det används för

Acetylcystein Teva innehåller den aktiva substansen acetylcystein som löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

Acetylcystein Teva används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).

Acetylcystein som finns i Acetylcystein Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Teva

Använd inte Acetylcystein Teva

 • om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Acetylcystein Teva:

 • om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören ska du tala om det för din läkare innan du börjar använda Acetylcystein Teva.

 • om du får hud- och slemhinnereaktioner ska du genast sluta använda Acetylcystein Teva och kontakta läkare.

Andra läkemedel och Acetylcystein Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Det är okänt om Acetylcystein Teva går över i modersmjölk. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Acetylcystein Teva innehåller natrium och aspartam (E 951)

Acetylcystein Teva innehåller 191 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per brustablett. Detta motsvarar 10 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du behöver ta 2 brustabletter eller fler brustabletter dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.

Acetylcystein Teva innehåller även 20 mg aspartam per brustablett. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.


3. Hur du använder Acetylcystein Teva

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna är 1 brustablett upplöst i ½-1 glas vatten 2-3 gånger per dygn.

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.

Användning för barn och ungdomar

Det finns ingen relevant användning av Acetylcystein Teva för barn.

Om du har använt för stor mängd av Acetylcystein Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Acetylcystein Teva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda Acetylcystein Teva om något av följande inträffar och kontakta omedelbart läkare:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • utslag

 • andningssvårigheter.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

 • Illamående

 • Diarré.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Buksmärtor

 • Kramp i luftrören.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Hudutslag

 • Klåda

 • Svullnad i mun- och halsslemhinnor (angioödem).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Acetylcystein Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är acetylcystein. Varje brustablett innehåller 200 mg acetylcystein.

 • Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, adipinsyra, povidon, mikroniserad adipinsyra, aspartam (E 951), citrusarom.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Acetylcystein Teva brustabletter är vita till ljust gula, plana med skåra på den ena sidan, med citrussmak.

Plaströr med 20 brustabletter.
Förpackningsstorlekar: 20, 100 (5x20) och 300 (3x5x20) brustabletter
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-06-11